Spolupráca s IHRA/ITF (Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu)

     Dňa 15. 11. 2005 sa Slovenská republika stala členom Pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, zachovania pamiatky a výskumu holokaustu - Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, iniciatíva bola neskôr transformovaná na medzivládnu alianciu IHRA -  The International Holocaust Remembrance Alliance. IHRA má v súčasnosti 31 členských krajín.
Koordináciou pôsobenia Slovenskej republiky v ITF/IHRA je poverené Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ministerstvo školstva, vedy, výchovy  a športu SR je zapojené do aktivít pracovnej skupiny pre oblasť vzdelávania (Education Working Group), kde má aj svojho zástupcu.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od začiatku členstva v ITF/IHRA spolupracovalo s organizáciami: Dokumentačné  stredisko holokaustu v Bratislave, Múzeum židovskej kultúrya občianskym združením EDAH  na realizácii vzdelávacích aktivít v oblasti holokaustu na Slovensku. Cieľom uvedených aktivít je vzdelávanie vybraných učiteľov dejepisu a ďalších spoločenskovedných predmetov vyučujúcich problematiku holokaustu, za účelom zvýšenia kvality výučby v zmysle svetových štandardov ako aj možnosti tvorby kvalitnejších a účinnejších učebných textov a pomôcok.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku