Spolupráca rezortov školstva a vnútra pri riešení urgentných problémov diagnostických a reedukačných centier

  • Dátum: 16.04.2020

     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová sa v týchto dňoch obrátila so žiadosťou o riešenie akútnej situácie diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií (ďalej len „zariadenia“) na Ministerstva vnútra SR a zaslala návrhy opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné fungovanie a vybavenosť týchto zariadení v čase pandémie.
     Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 vydal zákaz prevádzky pre všetky školy a školské zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 245/2008 Z. z., t. z. diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií. Štátna tajomníčka preto navrhla usmernenie pre okresné úrady v sídle kraja, aby urgentne poskytli asistenciu dotknutým zariadeniam, ako postupovať v niektorých konkrétnych prípadoch počas trvania núdzového stavu.
     Usmernenie sa týka spôsobu zabezpečenia karantény pre deti dovezené z úteku a deti, ktoré sú umiestňované do diagnostických centier alebo reedukačných centier na základe rozhodnutia súdu. Ďalším nevyhnutným opatrením je, aby boli zabezpečené ochranné pomôcky podľa reálnej potreby jednotlivých zariadení. V neposlednom rade v rámci usmernenia ministerstvo školstva nariaďuje okresným úradom, aby prostredníctvom zariadení oslovili dobrovoľníkov, ktorí budú pripravení nastúpiť do služby pre ich potreby v prípade nedostatku personálu z dôvodu nákazy. Usmernenie pre okresné úrady vydalo Ministerstvo vnútra SR vo svojich Operatívnych pokynoch dňa 16. apríla 2020.
     Z dôvodu ochrany zamestnancov spomínaných zariadení štátna tajomníčka oslovila Ministerstvo vnútra SR, aby požiadalo Úrad verejného zdravotníctva SR o vypracovanie krízového plánu protiepidemiologických opatrení pre prípad výskytu nákazy COVID-19 u týchto zamestnancov. Pevne veríme, že všetky spomenuté opatrenia napomôžu k riešeniu akútnych problémov zariadení, ktoré doteraz stáli mimo centra pozornosti.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku