Navigácia

Spoločné projekty SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD

Spoločné projekty SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD

Oficiálny názov organizácie: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)

OECD predstavuje medzinárodné fórum, kde zástupcovia vlád členských krajín hodnotia, porovnávajú a koordinujú svoju domácu a zahraničnú ekonomickú, obchodnú, sociálnu, vzdelávaciu, inovačnú a informačnú politiku, s cieľom vytvárať predpoklady pre optimálne podmienky života svojich občanov. Organizácia poskytuje možnosti na monitorovanie trendov ekonomického vývoja členských, ale i nečlenských štátov. Trvalým úsilím SR je zameriavať ťažisko spolupráce s OECD na oblasti inšpirujúce a relevantné pre formulovanie a realizáciu politík potrebných pre udržateľný hospodársky rozvoj a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti SR.

Osobitné postavenie v kontexte spolupráce SR s OECD má politika vzdelávania. SR výrazne zintenzívnila svoj záujem o spoluprácu s OECD v oblasti vzdelávacích politík. Stála misia SR prispieva k aktívnej participácii SR na medzinárodných porovnaniach a hodnoteniach OECD, akými sú PISA (OECD Programme for International Students Assessment), PIAAC (Programme on International Assessment of Adult Competencies), AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes, TALIS (Teaching and Learning International Survey 2013, 2018 - TALIS), a iné.

Na obdobie rokov 2018 - 2020 sa uznesením vlády SR č. 454/2017 vláda SR vyčlenila v rozpočte MZVaEZ SR objem finančných prostriedkov vo výške 100 tis. EUR ročne. V záujme zvýšenia transparentnosti a celkovej kvality projektovej činnosti sa už od r. 2008 príprava, výber a realizácia projektových aktivít spadajúcich do tejto oblasti organizuje v súlade s platným mechanizmom výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD. Spoločné projekty Slovenska a OECD musia byť v súlade s programovým vyhlásením vlády, prioritami pôsobenia Slovenska v OECD pre daný rok, vrátane jednotlivých oblastí záujmu (tzv. „output areas“) tak, ako sú pre daný rok definované v Programe práce a rozpočtu OECD (PWB). Projekty musia napĺňať aj prioritné úlohy jednotlivých rezortov pri uskutočňovaní príslušných vládnych politík a prispievať k realizácii špecifických potrieb slovenských inštitúcií.

Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD sa uskutočňuje pod záštitou Odboru medzinárodných ekonomických organizácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Viac informácii na: https://www.mzv.sk/web/oecdpariz

Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR v rokoch 2018, 2019 a 2020 predložil a NÚCEM realizoval v spolupráci s OCV na základe výzvy MZVaEZ SR na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na jednotlivé roky tieto projekty:

Skočiť na začiatok stránky