Špičková veda na Slovensku - ACCORD

15.10.2019

     Konkurencieschopnosť slovenských univerzít je dôležitou oblasťou, ktorej venuje MŠVVaŠ SR podporu aj prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako aj Univerzita Komenského v Bratislave budú realizovať veľký projekt na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách - ACCORD.
     Tento projekt je najvýznamnejšou a najväčšou investíciou v súčasnom programovom období implementácie štrukturálnych fondov do výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Celkový rozpočet projektu na základe štúdie uskutočniteľnosti  je vo výške 119,7 mil. eur. Celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 110,9 mil. eur, z toho 105,4 mil. eur tvorí príspevok OP Výskum a inovácie (zdroj EFRR a štátny rozpočet) a 5,5 mil. eur predstavuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Po dnešnom podpise zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku pre projekt ACCORD ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou, rektorom Slovenskej technickej univerzity Miroslavom Fikarom a rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Marekom Števčekom bude Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako aj Univerzita Komenského v Bratislave tento veľký projekt postupne realizovať.
     Cieľom projektu  je posilnenie konkurencieschopnosti oboch univerzít z pohľadu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika). Ďalším dôležitým cieľom projektu je prilákanie nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržanie si najtalentovanejších študentov ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov a zastavenie znižovania počtu študentov a ich odchodu do zahraničia.  Súčasťou bude aj účinný marketing existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi. Nemenej významnou súčasťou projektu ACCORD je posilnenie dôležitej spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou, ktorá vytvorí podmienky a  príležitosti na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií.
     Vďaka podpore z operačného programu Výskum a inovácie sa zmodernizuje aj existujúca výskumná infraštruktúra, zmodernizuje a zrekonštruuje sa existujúca priestorová infraštruktúra a IT infraštruktúra. Je pozitívne, že tento projekt má aj svoj ekologický rozmer, modernizácia a rekonštrukcia zabezpečí zníženie produkcie emisií CO2 v porovnaní so súčasným stavom a zároveň sa zvýši atraktívnosť vzdelávacieho prostredia.
     Nové špičkové zariadenia a prístroje budú k dispozícii v „Otvorených laboratóriách“ aj v novom objekte „Pavilón špičkových technológií“, a to nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora.
     Projekt ACCORD podporí spoločné výskumné programy, ako aj spoločné študijné programy prednostne realizované a zamerané na oblasť IKT vo vzťahu k podpore konceptu Priemysel 4.0 (kybernetická bezpečnosť, web orientované technológie a služby, automatizácia a riadenie) biotechnológií/biomedicíny (molekulárna a štrukturálna biológia, genomika, proteomika a metabolomika, priemyselné biotechnológie, environmentálna chémia) a oblasť pokročilých materiálov (nanoštruktúry a nanotechnológie, analytické metódy pre materiálový výskum, pokročilé konštrukčné materiály pre priemysel).
     Uvedené aktivity vytvoria predpoklady na zvýšenie  spoločného výskumu vo vybraných oblastiach, efektívnejšiu spoluprácu v oblasti výskumu prostredníctvom spoločných výskumných laboratórií a spoločných výskumných programov a efektívnejší transfer technológií.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku