Navigácia

Špeciálne výchovné zariadenia

Špeciálne výchovné zariadenia sú podľa § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

 • diagnostické centrá
 • reedukačné centrá
 • liečebno-výchovné sanatóriá

Diagnostické centrum sa v zmysle školského zákona a vyhlášky č. 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach (ďalej len „vyhláška o ŠVZ“) zameriava na diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť detí. Cieľom je zistenie aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie, vedomostí, zručností, schopností a návykov a na určenie vhodných postupov vedúcich k ich náprave.

Právnym podkladom pre prijatie dieťaťa je rozhodnutie súdu alebo písomná žiadosť rodiča o dobrovoľný diagnostický pobyt.

Diagnostické centrum zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovno-vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti, poskytuje poradenské služby, vypracúva diagnostické správy o dieťati, vypracúva odporúčanie o umiestnení dieťaťa po ukončení pobytu. Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla dvanásť týždňov.

Diagnostické centrum sa podľa vnútornej organizácie môže diferencovať na:

 • diagnostické centrum pre deti do 15. roku veku,
 • diagnostické centrum pre deti od 15. rokov veku.

Do diagnostických centier sa spravidla prijímajú deti obidvoch pohlaví.

Diagnostické centrum sa zriaďuje pre najviac šesť diagnostických skupín ako internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou.

V SR je zriadených 5 diagnostických centier.
 

Reedukačné centrum v zmysle školského zákona a vyhlášky o ŠVZ poskytuje na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok, výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa.

Právnym podkladom pre umiestňovanie detí do reedukačného centra je:

 • žiadosť zákonného zástupcu;
 • neodkladné opatrenie súdu,
 • rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, výchovného opatrenia, nariadenie ústavnej starostlivosti

Reedukačné centrum sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave (§ 4, ods. 1 vyhlášky o ŠVZ).

Reedukačné centrá sa podľa vnútornej organizácie môžu diferencovať na:

 • reedukačné centrá pre deti do 15. rokov veku, prípadne do ukončenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
 • reedukačné centrá pre deti od 15. rokov veku,
 • reedukačné centrá pre deti do ukončenia ich prípravy na povolanie.

Do reedukačných centier sa spravidla prijímajú deti oboch pohlaví.

V reedukačnom centre sa môžu zriaďovať podľa potreby oddelenia:

 • pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť,
 • s ochranným režimom,
 • s otvoreným režimom,
 • pre maloleté matky s deťmi.

Ak sa reedukačné centrum zriadi tak, že sa vo všetkých výchovných skupinách bude postupovať podľa individuálnych reedukačných programov pre niektoré z oddelení, označuje sa ako:

 • reedukačné centrum pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť,
 • reedukačné centrum s ochranným režimom,
 • reedukačné centrum s otvoreným režimom,
 • reedukačné centrum pre matky s deťmi.

Reedukačné centrum vytvára individuálny reedukačný program pre každé dieťa, ktorý vychádza z psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnózy vykonanej na tento účel spravidla diagnostickým centrom.

V SR je zriadených 14 reedukačných centier.
 

Liečebno-výchovné sanatórium

Liečebno-výchovné sanatórium v zmysle školského zákona a vyhlášky o ŠVZ poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

Právnym podkladom pre umiestňovanie detí do liečebno-výchovného sanatória je:

 • žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o uložení výchovného opatrenia,
 • právoplatné rozhodnutie súdu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ak ide o denné zariadenie.

Základnou organizačnou jednotkou liečebno-výchovného sanatória je výchovná skupina, ktorá sa zriaďuje pre najviac osem detí.

Liečebno-výchovné sanatórium sa zriaďuje ako denné alebo internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou spravidla pre najviac šesť výchovných skupín.

Pobyt dieťaťa v liečebno-výchovnom sanatóriu trvá spravidla tri až dvanásť mesiacov.

Liečebno-výchovné sanatórium poskytuje odborné služby a pomoc formou individuálnych alebo skupinových stretnutí aj zákonným zástupcom dieťaťa s cieľom aktívne ich zapojiť do liečebno-výchovného procesu.

V SR je zriadených 7 liečebno-výchovných sanatórií.

 

   Špeciálne výchovné zariadenia

Skočiť na začiatok stránky