Špeciálne interaktívne obsahy skvalitnia výchovný proces

13.01.2015
    Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Edukačné balíčky – časť: Kompletizácia Edukačných balíčkov“ pre národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove. Komplexná hmotná pomôcka podporí využitie poznatkov, ktoré si pedagogickí a odborní zamestnanci osvoja počas vzdelávania v aktivite 1.2. Vďaka nim si budú môcť nové edukačné postupy trénovať a overovať v praxi.
      Verejné obstarávanie „Edukačné balíčky – časť: Kompletizácia Edukačných balíčkov“ je podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou približne 85 000,- € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 14. januára 2015.
     Predmetom obstarávania je zabezpečenie kompletizácie špeciálnych Edukačných balíčkov, určených pre absolventov vzdelávania podľa akreditovaného vzdelávacieho programu "Aktivizujúce metódy vo výchove ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti (číslo rozhodnutia o akreditácii: 1407/2014 – KV)“, ktoré Metodicko-pedagogické centrum realizuje v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. 
       Každý Edukačný balíček bude obsahovať špeciálne Interaktívne digitálne pomôcky (IDP) pre pedagógov, umiestnené na digitálnych nosičoch, tlačenú brožúrku s metodikou na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove v rámci daného typu školy alebo školského zariadenia a manuál k používaniu IDP. Jeho súčasťou bude tiež kolekcia troch DVD s audiovizuálnymi dielami odporúčanými pre danú vekovú skupinu Hlavnou odbornou pracovnou skupinou (HOPS) projektu AMV. 
      Úlohou víťazného uchádzača bude namnožiť potrebné množstvo IDP podľa zadanej technologickej špecifikácie a potrebné množstvo tlačených brožúr z mustrov dodaných MPC, zadovážiť rozmnoženiny audiovizuálnych titulov zadaných HOPS a  zrealizovať individuálne zabalenie všetkých komponentov každého edukačného balíčka do balenia podľa príslušného typu školy či školského zariadenia. 
      Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa primárne na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti výchovy. Viac informácií o projekte AMV nájdete na webovej stránke: http://www.amvprojekt.sk/
 
‪‪
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku