Špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky – podporné opatrenie

Podľa § 4e ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení prideliť v priebehu roka na základe žiadosti zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia príspevok na špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky.

Používanie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok má za cieľ stimuláciu aktivity dieťaťa alebo žiaka a zvyšovanie jeho motivácie v učení.

Zoznam špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok na účely príspevku na špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.

Podporné opatrenie bude financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva najneskôr od 1. 9. 2024.

Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky predkladá zriaďovateľ materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školy v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (vrátane špeciálnych), špeciálneho výchovného zariadenia, alebo zariadenia poradenstva a prevencie príslušnému regionálnemu úradu školskej správy

V prílohe uvádzame žiadosť školy a žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky