Solidfest: rozhovory o rôznych podobách dobrovoľníctva v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 23.02.2021

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže odštartovala 10-dielny video seriál Solidfest, v ktorom každý týždeň postupne predstaví príklady dobrej praxe z činnosti organizácií a iniciatív mladých ľudí podporených v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity.

logo IUVENTA

V rámci 10-dielneho video seriálu Solidfest IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže predstavuje divákom prostredníctvom videí a rozhovorov aj:

  • hodnoty programu Európskeho zboru solidarity na podporu dobrovoľníctva mladých ľudí a solidarity v spoločnosti;
  • príležitosti pre mladých ľudí zapojiť sa ako dobrovoľník do rozličných projektov v oblasti práce s deťmi a mládežou, kultúry, sociálnych vecí, životného prostredia a i.;
  • príležitosti ako financovať dobrovoľnícke aktivity pre pracovníkov mimovládnych organizácií a iniciatív mladých ľudí (tzv. neformálnych skupín).

V rozhovoroch predstavujeme príklady dobrej praxe z činnosti organizácií a iniciatív mladých ľudí podporených v rámci programu EÚ Európsky zbor solidarity. Jednotlivé aktivity sú komunikované v tematických blokoch, ktoré sa nielen vzájomne prelínajú, ale poskytujú aj hlbší obraz o niektorých oblastiach angažovania sa v občianskej spoločnosti. Všetkými diskusiami sa prelínajú spoločné témy a pohľad na ich dôležitosť a rozvoj v rámci podporených aktivít a projektov:

  • dobrovoľníctvo
  • neformálne vzdelávanie
  • komunitný rozvoj a interkultúrne učenie
  • solidarita

„Pravidelne raz za týždeň zverejňujeme prostredníctvom sociálnych sietí IUVENTA a Eurodesk  inšpiratívne rozhovory, v ktorých sa diváci dozvedia o projektoch EÚ Európskeho zboru solidarity a o možnosti zapojiť sa do solidárnych projektov či napísať vlastný projekt,“ hovorí Peter Lenčo, generálny riaditeľ IUVENTA.

„Už po prvých odvysielaných častiach sme zaznamenali zvýšený záujem o projekty a aj na základe tohto záujmu budeme organizovať školenie ESCalátor, ktoré má pomôcť záujemcom pripraviť sa na podanie projektu,“ dodáva Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Seriál je sprevádzaný moderátorom Ondrejom Gallom, ktorý v rozhovoroch s hosťami a svojimi dobre mierenými otázkami ponúka divákom kvalitné informácie a udržiava v nich zvedavosť. Nové časti Solidfestu nájdete na sociálnych sieťach každý utorok o 16.00 h  a rovnako všetky časti nájdete aj na Youtube kanáli.

*Projekt Solidfest bol finančne podporený Európskym zborom solidarity pod záštitou Národnej agentúry Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže*

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku