Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študidjných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo). 

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola / fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť. 

Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovancýh osôb. Konkrétne vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa a odporúčame postupovať podľa vyhlášky a pokynov vysokej školy/fakulty. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a pod., aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.

Výška sociálneho štipendia

Mesačná výška sociálneho štipendia je od 10 eur po 325 eur v akadamickom roku 2022/2023. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole / fakulte. Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu. 

Nárok na sociálne štipendium nevzniká:

  • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou pptrebou študenta) alebo
  • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napr. ak študent poberal v akademickom roku 2018/2019 sociálne štipendium v bakalárskom programe, následne od akademického roku 2019/2020 začal štúdium iného bakalárskeho programu, počas akademického roka 2019/2020 nemá v novom študijnom programe nárok na sociálne štipendium, pretože v prvom roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania sociálne štipendium už poberal, nie je rozhodujúce, v koľkých mesiacoch mu bolo poskytnuté)

Zohľadňovaný príjem

 Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z  aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, atď. 

Samostatne posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi (musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky) bez ohľadu na to, či s nimi žije alebo nie, v spoločnej domácnosti. 

Skočiť na začiatok stránky