Sociálne štipendiá vlády SR pokračujú aj v tomto roku

02.02.2009

     Aj v školskom roku 2009/2010 majú žiaci stredných škôl (SŠ) príležitosť získať sociálne štipendium vlády SR, vďaka ktorému absolvujú jednoročné štúdium na škole v zahraničí. Prostredníctvom príslušného krajského školského úradu (KŠÚ) alebo vyššieho územného celku (VÚC) sa o štipendium môžu uchádzať žiaci 2. ročníka SŠ, 2. alebo 3. ročníka päťročných bilingválnych škôl, žiaci 6. ročníka osemročných gymnázií alebo 4. ročníka šesťročných gymnázií. 
    
Okrem ďalších podmienok musí byť uchádzač napríklad poberateľom sociálneho štipendia v SR, dosahovať priemerný prospech za celé predchádzajúce štúdium na SŠ do 2,0 a ovládať vybraný jazyk na úrovni B1 alebo B2 SERR. Úspešní študenti si zdokonalia anglický jazyk v Írsku, nemecký v Nemecku alebo Rakúsku, francúzštinu vo Francúzsku. Prihlásiť sa môžu aj na štúdium v Španielsku, Taliansku a Rusku.  Poskytnuté štipendium zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, mestskú dopravu a vreckové. Študentovi sa uhradia aj náklady na učebné pomôcky, poistenie a cestovné.
     Termíny predkladania prihlášok a presné podmienky pre uchádzačov zverejňujú jednotlivé KŠÚ a VÚC. Kompletná výzva a prihláška je zverejnená aj na webovej stránke MŠ SR.

Bratislava 2. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku