Sociálne štipendiá pre stredoškolákov aj v budúcom školskom roku

10.02.2010

     Aj v školskom roku 2010/2011 budú môcť študenti stredných škôl vďaka sociálnemu štipendiu vlády SR absolvovať jednoročné štúdium v zahraničí. O jeho získanie sa budú môcť prostredníctvom krajských školských úradov (KŠÚ) a vyšších územných celkov (VÚC) uchádzať žiaci, ktorí budú v nasledujúcom školskom roku navštevovať 3. ročník SŠ, 3. alebo 4. ročník päťročných bilingválnych škôl, budú žiakmi 7. ročníka osemročných gymnázií alebo 5. ročníka šesťročných gymnázií.
     V prípade, že sa počty žiakov za KŠÚ a VÚC nenaplnia, môžu sa o získanie štipendia uchádzať budúcoroční žiaci 2. ročníka SŠ, 2. ročníka päťročných bilingválnych škôl, 6. ročníka osemročných gymnázií alebo 4. ročníka šesťročných gymnázií.
        Okrem stanoveného ročníka štúdia musí uchádzač dosahovať priemerný prospech za celé predchádzajúce štúdium na SŠ do 2,0 a ovládať vybraný jazyk na úrovni B1 alebo B2 SERR. Okrem toho musí žiak spĺňať aspoň jedno zo sociálnych kritérií stanovených Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a to nasledovne:

  • poberať sociálne štipendium,
  • musí byť zverené do náhradnej starostlivosti alebo mu bol ustanovený poručník, ktorý sa o neho osobne stará,
  • jedna dvanástina príjmu rodičov za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presahovať 2,5 násobok sumy životného minima rodiny.

     Úspešní študenti si vďaka sociálnemu štipendiu zdokonalia anglický jazyk v Írsku, nemecký v Nemecku, francúzštinu vo Francúzsku. Prihlásiť sa môžu aj na štúdium v Španielsku, Taliansku a Rusku. Poskytnuté štipendium zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, mestskú dopravu a vreckové. Študentovi sa uhradia aj náklady na učebné pomôcky, poistenie a cestovné. 
     Termíny predkladania prihlášok a presné podmienky pre uchádzačov sprístupňujú jednotlivé  KŠÚ a VÚC. Kompletná výzva, prihláška, ako aj ďalšie informácie sú zverejnené   na webovej stránke MŠ SR alebo www.socialnestipendia.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku