Sociálne postavenie študentov

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidelne monitoruje sociálnu štruktúru študentov vysokých škôl v Slovenskej republike. Sondu uskutočňuje Ústav informácií a prognóz školstva. V analýze sa monitorujú výdavky študentov počas vysokoškolského štúdia, zdroj príjmov na ich uhrádzanie, či sociálno-ekonomické zázemie študentov. V rámci zapojenia do medzinárodnej komparatívnej štúdií EUROSTUDENT sa zisťovali aj ďalšie ukazovatele, napr. čas potrebný na plnenie študijných povinností, podmienky akademickej mobility a pod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku