SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 01.07.2021

Koniec školského roka priniesol záujem o Stredoškolskú odborná činnosť (SOČ). Podujatia sa zúčastnilo 24 školákov z celého Slovenska.

logo ŠIOV

Žiaci pripravili svoje odborné práce na rozmanité témy ako sú matematika a fyzika, chémia, biológia, geografia, ale aj hotelierstvo, gastronómia, história, či filozofia. Zaoberali sa aj problematikou voľného času, umením, odevnou tvorbou ako aj psychológiou a sociológiou. Informácie o ďalších témach SOČ nájdete na web stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  

Na záver súťaže predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie - Vlasta Púchovská vyjadrila presvedčenie, že podujatie môže byť podnetným impulzom k rozšíreniu komunity „SOČ-károv“, ktorí dokážu svoj talent zúročiť a rozvíjať tak svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť, i napriek prekážkam, ktoré im tento školský rok priniesol. 

Konferencia sa konala pod záštitou riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - Branislava Hadára. Partnerom technickej podpory bolo Centrum vedecko-technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica. Spoluprácu na podujatí prevzala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. Zaujímavé príbehy žiakov sú zdieľané aj  na YouTube.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku