Slovenským školám bude slúžiť moderný elektronický testovací systém e-Test

     Odborný tím NÚCEM-u, viac ako 600 učiteľov - autorov úloh a testov a cca 1 660 škôl na Slovensku už začína pracovať s novým elektronickým testovacím systémom e-Test.
     Vytvárajú sa tak základné podmienky na postupné zavádzanie elektronického testovania do škôl ako objektívnej, modernej a bezpečnej formy merania vedomostí žiakov. Slovensko uvádza do prevádzky vlastný unikátny elektronický testovací systém, čím potvrdzuje ambíciu sledovať trendy vyspelých krajín v oblasti hodnotenia kvality vzdelávania.
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) naplnil jeden z cieľov národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test). Školám zapojeným do projektu začína sprístupňovať nový elektronický testovací systém e-Test. IBM Slovensko, spoločnosť s r. o. ho v týchto dňoch odovzdáva NÚCEM-u a postupne uvádza do prevádzky.
     Učitelia a žiaci zo zapojených škôl začínajú vstupovať od novembra tohto roka prostredníctvom zabezpečeného vstupu do vlastného portálu, v ktorom budú pracovať. Stovky učiteľov z celého Slovenska, ktorí tvoria úlohy na základe moderných metodík špeciálne pre projekt, ich už postupne vkladajú do unikátneho elektronického systému a napĺňajú banku úloh a testov.
     Systém e-Test bude ponúkať školám a učiteľom niekoľko druhov testovaní. Popri realizácii národných certifikačných meraní výsledkov vzdelávania (Maturita online a Testovanie 9 online) to budú školské testovania (školy ich môžu využiť napríklad ako vstupné alebo koncoročné preverovania vedomostí) a učiteľské testovania.
     "Učiteľ si bude môcť zo školskej databázy úloh vybrať už hotový test, alebo si ho upraviť podľa vlastných požiadaviek a vopred si pripraviť testovanie žiakov svojej triedy v termíne, ktorý mu vyhovuje," povedala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská a dodala, že testovanie elektronickou formou bude objektívnejšie a prácu učiteľov uľahčí a zrýchli. „Systém e-Test hneď po ukončení testovania vyhodnotí odpovede na zatvorené úlohy a žiak sa dozvie svoju percentuálnu úspešnosť z tohto typu úloh. Veľmi to ušetrí čas pedagógom, ktorí predtým často po nociach opravovali klasické „papierové“ písomky“, vysvetlila riaditeľka.
     Odpovede žiakov na otvorené úlohy v teste vyhodnotí tím odborníkov NÚCEM-u, čo zaručuje vyššiu objektivitu hodnotenia.
     Dôležitou vlastnosťou e-Testu je ochrana úloh a testov v centrálnej databáze a zamedzenie prístupu žiakov k nepovoleným pomôckam pri riešení testu (napr. internetové prehliadače, prístup do školskej siete a podobne).
     E-Test obsahuje ďalej autorský nástroj na tvorbu úloh a testov, automatizovaný schvaľovací proces na zaručenie kvality úloh a testov, podporu pilotovania testov aj realizácie testovania schválených testov, čo je zásadné pre celý proces – od vzniku úloh a testov až po ich umiestenie v banke úloh a testov. Systém ďalej zabezpečuje aj vyhodnotenie testov, štatistické spracovaniea zverejnenie výsledkova ich archiváciu. „Prístup do systému  budú mať všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci zo zapojených škôl, ktorí sa zúčastňujú na projekte,“ priblížila ďalej riaditeľka R. Kanovská.
     Novinkou a zároveň z pedagogického hľadiska významným prínosom pre školy sú hodnotiace správy (reporty), ktoré e-Test umožňuje vytvárať na základe nameraných výsledkov žiakov a škôl. V reportoch budú spracované tak údaje o vývoji úspešnosti školy v rôznych testoch, ako aj údaje o vývoji úspešnosti žiakov konkrétnych tried. Napríklad v prípade vývoja úspešnosti školy v testoch sa zobrazí v grafe porovnanie jej úspešnosti voči celkovej úspešnosti škôl v testovanej vzorke. Zároveň škola dostane porovnanie jej úspešnosti voči školám rovnakého druhu, toho istého zriaďovateľa ako aj voči úspešnosti ostatných škôl v danom kraji.
     NÚCEM a samotné školy budú mať užitočný elektronický nástroj, ktorý im pomôže porovnávať vzájomnú úspešnosť v testoch až na úroveň triedy. „Realizácia štandardizovaných testov, ktoré objektívnejšie zhodnotia vedomosti každého žiaka, ale i možnosť školy porovnať svoje výsledky s ostatnými školami sú  dôležitou pomôckou pre riaditeľov škôl pre autoevalváciu (sebahodnotenie) a skvalitňovanie vzdelávacieho prostredia na škole. Aj s ich pomocou môžu riaditelia zefektívňovať vyučovací proces a učitelia upravovať prácu so žiakmi na hodinách tak, aby napredovali,“ hovorí o e-testovaní štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.
     Prácu s novým elektronickým systémom e-Test si od budúceho týždňa až do januára 2015 budú precvičovať žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci počas overovania nových testov a testovacích zošitov z viacerých predmetov. V priebehu novembra sa do testovania prostredníctvom počítačov zapoja aj žiaci 5. ročníka vybraných základných škôl, ktorí na preverenie vedomostí z 1. stupňa ZŠ  z vyučovacích jazykov a matematiky využijú testy z Testovania 5 (tzv. E - Testovanie 5).
     Dodávateľom e-Testu je víťaz verejného obstarávania užšou súťažou na nadlimitnú zákazku dodávku tovarov, licencií a služieb, ktoré sú nevyhnutné na tvorbu testovacích  nástrojov (úloh a testov) a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl - IBM Slovensko, spoločnosť  s r.o.
     “Sme veľmi radi, že sme sa mohli v spolupráci s NÚCEM-om podieľať na tvorbe takého robustného systému, akým je e-Test. Rast vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov je základným predpokladom na tvorbu znalostnej ekonomiky, ktorú IBM na Slovensku pomáha budovať už niekoľko rokov. Elektronický testovací systém e-Test je unikátnym riešením, ktoré dokáže jednoznačne identifikovať, otestovať a ohodnotiť výsledky testov žiakov, a zároveň slúži aj ako nástroj na tvorbu úloh a samotných testov,“ hovorí generálny riaditeľ IBM Slovensko Martin Murgáč.
     Systém e-Test dokáže zabezpečiť vytvorenie, klasifikáciu a uloženie tisícok úloh a testov pre certifikačné a školské testovania takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ich predčasnému zverejneniu. Všetky testy a úlohy vytvorené pre certifikačné testovanie systém podpíše a bezpečne zakryptuje s využitím najmodernejších softvérových technológií. Na vývoji softvérového systému e-Test, ktorý bol vytvorený na Slovensku, sa podieľala viac ako stovka špecialistov.

Foto: NÚCEM
 
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky