Slovenský jazyk je vyučovacím jazykom oficiálne už sto rokov

  • Dátum: 16.02.2018
    V uplynulých dňoch rezonoval v Revúcej slovenský jazyk viac ako inokedy. Prispela k tomu odborná konferencia Metodicko-pedagogického centra (MPC) s názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.
      „Prostredníctvom slovenského jazyka sa dorozumievame, je naším komunikačným jazykom aj vyučovacím predmetom,“ povedala generálna riaditeľka MPC Kamila Jandzíková v úvode odborného podujatia.
     Konferencia sa konala v dňoch 14. a 15. februára 2018 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR. Dejiskom konferencie bolo sídlo prvého slovenského gymnázia - mesto Revúca a zúčastnilo sa jej takmer 170 účastníkov z celého Slovenska.
     Prvý deň konferencie patril odborným prednáškam, ktorých autormi boli renomovaní odborníci z jazykovednej oblasti. Vo svojich príspevkoch pripomenuli vývoj a postavenie slovenského jazyka v kontexte významných historických udalostí až po súčasnosť, priblížili medzivojnové obdobie v dejinách slovenského jazyka i dedičstvo 1. svetovej vojny v slovnej zásobe slovenčiny, postavenie slovenského jazyka v sústave vzdelávacích hodnôt súčasnosti a rozvoj jazykovej kultúry doma i v zahraničí.
     Druhý deň konferencie bol zameraný na praktickú aplikáciu vybraných tém z vyučovania slovenského jazyka a literatúry v edukačnom procese. Realizoval sa v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. V rámci diskusie učitelia ocenili odborný prínos konferencie a námety a inšpirácie na praktické využitie na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Konferencia mala nielen odborný, ale aj spoločenský charakter odrážajúci kultúrne dedičstvo gemerského regiónu.
     „Myslím si, že to bola dôležitá konferencia nielen preto, že sme si na nej pripomenuli sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku, ale najmä preto, že učitelia, pedagógovia, zástupcovia akademickej obce a rezortu školstva tu mohli diskutovať o aktuálnych otázkach stavu spisovnej slovenčiny a hľadať riešenie problémov, ktoré prináša súčasná doba,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
     Za MŠVVaŠ SR sa na konferencii zúčastnil Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl, za MK SR Elena Kačalová, riaditeľka odboru štátneho jazyka, a partneri z Českej republiky, Maďarska a Poľska: Helena Plitzová, riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku