Slovensko si dnes pripomína 20. výročie svojho vstupu do OECD

  • Foto: OECD
  • Dátum: 14.12.2020

Slovenská republika sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000. Tento krok mal pre Slovensko zásadný význam aj z hľadiska napĺňania integračných ambícií, najmä smerom k Európskej únii. Vstup do OECD predstavoval pre SR ekonomickú, ale aj politickú prestíž.

logo OECD

Slovenská republika zaznamenala počas svojho 20-ročného členstva v tejto významnej organizácii viacero úspechov, avšak za najväčší je možné považovať historicky prvé predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni (MCM) od svojho vstupu do tejto organizácie. SR tak bola prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu, ktorá vôbec predsedala OECD.

Slovenská republika sa ako členská krajina OECD pravidelne zapája do rôznych aktivít, projektov, resp. zoskupení OECD a spolupracuje tak v rámci svojich sektorových politík s rôznymi expertmi OECD.

Rezort školstva v medziach svojej agendy využíva expertízu OECD takmer neustále, predovšetkým pri tvorbe svojich rozhodnutí, analýz, či dôležitých postupov. Aktuálne participuje v rámci medzinárodných meraní poskytovaných zo strany OECD v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ) – PISA; na Medzinárodnej štúdii o vyučovaní a vzdelávaní – TALIS, ako aj v Programe medzinárodného hodnotenia dospelých – PIAAC.

MŠVVaŠ SR zároveň od vstupu SR do OECD zabezpečuje vysielanie delegátov SR na pravidelné zasadnutia Výborov OECD: Výbor pre vzdelávaciu politiku (Education Policy Committee, EDPC), Správna rada CERI (Governing Board, Centre For Educational Research and Innovation) a Výbor pre vednú a technickú politiku (Committee for Scientific and Technological Policy, CSTP) a jeho pracovných skupín, a ďalších vecne príslušných zoskupení.

Významným rokom pre oblasť výchovy a vzdelávania v kontexte spolupráce s OECD bol rok 2019, kedy sa rezort školstva zapojil do spoločného projektu MŠVVaŠ SR a OECD - Národná stratégia zručností pre SR, ktorého finálna verzia bola verejne predstavená dňa 27. januára 2020, aj za účasti významných predstaviteľov OECD. V uvedenom roku sa v spolupráci oboch inštitúcií aj s organizáciou Teach for All a Metodicko – pedagogickým centrom konala medzinárodná  konferencia pod názvom Európsky učiteľ 21. storočia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 300 učiteľov z celého Slovenska. Jej cieľom bolo prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl vo viacerých oblastiach. Na konferencii vystúpili analytici OECD, vrátane riaditeľa OECD pre oblasť vzdelávania - Andreasa Schleichera.

Viac info o OECD vo vzťahu k MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/25857-sk/oecd/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku