Navigácia

Slovensko sa zapája do medzinárodnej štúdie o občianskom vzdelávaní a výchove

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý je koordinačným centrom štúdie ICCS na Slovensku, realizuje tretí cyklus medzinárodnej štúdie ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) zameranej na občianske vzdelávanie a výchovu žiakov základných škôl.

logo NÚCEM

Počas týchto dní až do 18. júna 2021 sa uskutočňuje na základných školách pilotné meranie, teda overovanie nástrojov štúdie ICCS 2022. Medzinárodné centrum štúdie vybralo do tohto merania 36 základných škôl/osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským a v nich približne 1 300 žiakov 8. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúceho ročníka 8-GYM.

Do pilotného merania štúdie ICCS 2022 je zapojených 24 krajín sveta. Meracími nástrojmi sú okrem elektronických modulov pre žiakov (test, dotazník a európsky modul) aj dotazník pre učiteľa a školský dotazník určený riaditeľovi školy.

Hlavné meranie štúdie je plánované na jar 2022. Výsledky budú zverejnené po zrealizovaní hlavného merania na medzinárodnej úrovni v roku 2023.

Koncepcia štúdie ICCS 2022:

  • obsahuje ukazovatele, procesy a výstupy občianskej výchovy a občianstva v ISCED 2,
  • zbiera a analyzuje veľké množstvo kontextových dát týkajúcich sa občianskej výchovy a občianstva od žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl,
  • výsledky jednotlivých cyklov štúdie ICCS sú navzájom prepojené a umožňujú krajinám priebežne sledovať trendy v občianskych vedomostiach a aktivitách.

Cieľom štúdie je poskytnúť hlbší pohľad na aktuálne výzvy v občianstve a občianskom vzdelávaní žiakov vzhľadom na spoločenské súvislosti a aktuálne témy, akými sú napr. nárast populistických hnutí, praktiky autoritárskych vlád alebo témy týkajúce sa klimatických zmien a ochrany životného prostredia. Štúdia napomáha krajinám určiť si vlastné národné ciele v občianskom vzdelávaní a zároveň monitorovať progres vzhľadom na ciele trvalo udržateľného rozvoja UNESCO (cieľ 4.7).

Štúdia ICCS sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania). Slovenská republika sa zapojila do prvého cyklu v roku 2009 a zapája sa do tretieho cyklu v roku 2022. Do druhého cyklu v roku 2016 sa Slovensko nezapojilo. Aktuálny cyklus štúdie ICCS 2022 sa realizuje v elektronickej podobe.

ICCS

Viac informácií o prebiehajúcom cykle ICCS 2022 na Slovensku nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/iccs/cyklus

O výsledkoch, ktoré dosiahli slovenskí žiaci v poslednom cykle merania ICCS 2009, si môžete prečítať: https://www.nucem.sk/dl/3425/ICCS-Občianske_vzdelávanie_a_výchova_mládeže_k_občianstvu.pdf

Informácie o štúdii IEA ICCS nájdete tu: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2022


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky