Slovensko-poľská komisia humanitných vied


Slovensko – poľská komisia humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky(ďalej len Komisia) bola zriadená na základe medzivládnej dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi obidvoma štátmi dňa 10. septembra 1991 a na základe Dohody o spolupráci medzi MŠ SR a MNV PR, podpísanej v Bratislave dňa 16. 6. 1995, za účelom rozvoja dvojstranných vedeckých a didaktických kontaktov a spoločnej činnosti v nových podmienkach, berúc do úvahy potreby určitých oblastí.
 
Úlohou Komisie je začať a koordinovať spoločnú činnosť v oblasti histórie, jazykovedy, literárnej vedy, etnológie, sociológie a iných humanitných a spoločenských vied v oblasti polonistického výskumu na Slovensku a slovakistického výskumu v Poľsku. Má tiež tvoriť fórum vzájomnej výmeny vedeckých informácií týkajúcich sa výskumných projektov a výsledkov výskumu v uvedených disciplínach v obidvoch štátoch.
 
Aktuálne zloženie slovenskej sekcie Komisie:
prof. PhDr. Peter Káša, CSc.,predseda Komisie
prof. Mgr. Martin Homza, PhD., tajomník Komisie
doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.,  členka Komisie
Mgr. Dušan Segeš, PhD., člen Komisie
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., členka Komisie

 
Aktuálne zloženie poľskej sekcie Komisie:
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, predsedníčka Komisie
dr hab. Maryla Papierz, tajomníčka Komisie
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, člen Komisie
dr hab. Teresa Smolińska, členka Komisie
dr Mateusz Gniazdowski, člen Komisie
 
Spoločné zasadnutia Komisie sa konajú spravidla raz za rok, striedavo na Slovensku a v Poľsku.
 
Prehľad jednotlivých zasadnutí od vzniku Komisie:
 
Zasadnutie SPKHV Miesto konania Dátum

    0. 

Zakopané - Poľsko 24. - 26. 5. 1996
   1.
Ciezsyn – Poľsko
pobočka Sliezskej univerzity
24. – 26. 11. 1996

    2.

Bratislava - Slovensko 1.– 10. 9. 1997
    3. Cieszyn – Poľsko
pobočka Sliezskej univerzity
21. – 24. 9. 1998

    4.

Niedzica – Poľsko
  Modra - Slovensko
26. – 27. 4. 1999
   27. – 30. 09. 1999

    5.

Wroclaw - Poľsko 26. - 29. 11. 2001

    6.

Levoča - Slovensko 5.– 8. 11. 2002
      7.  Szczawnica - Poľsko 11. – 14. 6. 2003
      8. Rajecké Teplice - Slovensko 25. – 28. 10. 2004
      9. Tomaszowice pri Krakove – Poľsko 17. – 20. 5. 2005
    10. Beladice - Slovensko 17. – 20. 5. 2006
    11. Krakov - Poľsko 10. – 13. 10. 2007
    12. Banská Štiavnica - Slovensko 8.– 11. 10. 2008
    13. Kamień Śląski - Poľsko 14. – 17. 10. 2009
    14. Dolný Kubín - Slovensko 13. – 16. 10. 2010
    15. Rabka - Poľsko 12. – 15. 10. 2011
    16. Brezovica, Oravský háj 15. – 18. 10. 2013
    17. Zubrzyca Górna, Poľsko 15. – 18. 10. 2014
    18. Zuberec, Slovensko 7.-10.10.2015
    19. Naleczow, Poľsko 5.-8.10.2016
     20. Košice, Slovensko 27.-30.9.2017
     21. Wieliczka, Poľsko 26.-29.9.2018
 
Komisia každoročne vydáva časopis publikáciu Kontakty, ktoré obsahujú štúdie, články, recenzie a rozhovory v kontexte spoločných slovensko – poľských vzťahov. Texty  jednotlivých čísel Kontaktov sú prístupné tu
 
Aktuálne:
21. zasadnutie Komisie sa konalo 26.-29.9.2018 v poľskom meste Wieliczka: http://www.minedu.sk/slovaci-a-poliaci-spolocne-diskutovali-v-polskej-wieliczke-o-„podobach-nezavislosti“-po-roku-1918/

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku