Navigácia

Slovensko bude mať národnú správu o duševnom zdraví žiakov a študentov 2026

Starostlivosť o duševné a psychické zdravie detí patrí medzi jednu z priorít rezortu školstva. Podpora duševného zdravia prispieva nielen k lepším akademickým výsledkom ale aj celkovému úspechu detí, žiakov či študentov. Podpora duševného zdravia navyše pomáha predchádzať problémom, ako sú šikana, násilie či záškoláctvo. Kľúčom k budovaniu zdravého školského prostredia je včasná prevencia, intervencia a podpora. V súčasnosti nám na Slovensku chýbajú komplexné a systémovo zbierané dáta o stave detí a mládeže v tejto oblasti.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre národný projekt Dáta o duševnom zdraví s podtitulom Zavedenie systematického a dlhodobého monitorovania duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, ktorej žiadateľom je Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 

Cieľom projektu je  vytvorenie systému pravidelného zberu dát v dôležitých oblastiach života vplývajúcich na vývin a kvalitu duševného zdravia detí, žiakov a študentov a vydávanie pravidelnej správy o obraze ich duševného zdravia. 
Spoločnosť tak bude disponovať relevantnými reprezentatívnymi dátami pre využitie zvyšovania kvality duševného zdravia detí, žiakov a študentov, bez ohľadu na pôsobnosť rezortu.
V súlade so zisteniami národnej správy sa pedagogickí a odborní zamestnanci zaškolia v práci so screeningovým nástrojom pre autoevaluáciu duševného zdravia na úrovni školy, a tiež v interpretácii zozbieraných dát a v nastavení programov a stratégií na identifikované potreby na úrovni regiónu. Počas realizácie NP po prvýkrát vznikne priestor zaoberať sa novo zberanými dátami ucelene, v súvislosti s vývinom detí, žiakov a študentov. Národný projekt sa bude realizovať z PSK - Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie.
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných pre národný projekt je vo výške  5 753 281,88 EUR (z toho 4 890 289,60 EUR zo zdrojov EÚ). 

VÚDPaP už v tomto období realizuje národný projekt Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie, prostredníctvom ktorého je nastavený systém podpory duševného zdravia pre všetky podporné úrovne v systéme poradenstva a prevencie a súčasne sú zariadenia poradenstva a prevencie pripravené na systematický prístup smerom k podpore a sanácii duševného zdravia v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Spomínaný národný projekt bol schválený 6.11.2023.

Výzva zverejnená na:  https://www.minedu.sk/35004-sk/vyzvy/ a https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/

eu fondy MSvvaM progra slovensko

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky