Slovenskí žiaci majú lepšiu úroveň občianskych vedomostí ako ich rovesníci v iných krajinách

29.06.2010

     Žiaci Slovenskej republiky majú celkovo lepšie vedomosti o občianstve ako ich rovesníci v iných krajinách. Ukázala to medzinárodná štúdia o občianskom vzdelávaní a výchove k občianstvu ICCS 2009 (International Civic and Citizenship Education Study), do ktorej sa zapojilo 140 tisíc žiakov 8. tried ZŠ (alebo ekvivalentov) z viac ako 5 300 škôl v 38 štátoch.
     Cieľom štúdie bolo skúmať spôsoby, ako sa mladí ľudia pripravujú prevziať svoje úlohy občanov v 21. storočí. Zahŕňala národný, ako aj regionálny kontext (EÚ) a zbierala informácie o špecifikách občianskeho vzdelávania a občianskej výchovy (politických, kultúrnych a výchovných súvislostiach v každej účastníckej krajine).
     V SR sa na testovaní zúčastnilo 139 škôl (z toho 12  osemročných gymnázií), 3 163 žiakov a 2 084 učiteľov. Žiaci vypĺňali vedomostný  test, ktorým sa zisťovali ich vedomosti a porozumenie problematiky občianstva. Hoci celkový priemer krajín ICCS dosiahol v tomto teste hodnotu 500 bodov, na Slovensku získali dievčatá ZŠ 527 bodov, chlapci 510 bodov, dievčatá osemročných gymnázií až 608 a chlapci 604 bodov. Najlepšie obstáli žiaci vo Fínsku, Dánsku, Kórejskej republike, Taiwane a vo Švédsku, najhoršie žiaci v Thajsku, Guatemale, Indonézii, Paraguaji a v Dominikánskej republike.
     Žiakom bol určený aj dotazník, v ktorom sa zisťovali ich postoje k rovnosti práv oboch pohlaví, dôvera k vybraným inštitúciám a podpora politických strán, záujem o politické a spoločenské záležitosti či účasť žiakov na aktivitách mimo školy. Okrem toho zisťoval aj zapájanie sa žiakov do školských aktivít, predpokladanú účasť v parlamentných voľbách či v politickej strane v dospelosti.
     Úlohou európskeho modulu bolo zistiť regionálny kontext - postoje a vzťah žiakov k občianstvu v Európe. Jeho výsledky budú dostupné v septembri 2010.
     Počas testovania vypĺňali riaditelia školský dotazník, ktorý sledoval riadenie školy a školskú klímu, pre učiteľov bol určený dotazník zameraný na identifikáciu cieľov občianskej výchovy a vyučovacích postupov v triede. V ňom mali určiť tri najdôležitejšie ciele občianskej výchovy z desiatich. Takmer zhodne, tri pätiny učiteľov krajín ICCS i v SR, uvádzajú ako hlavný cieľ OV zlepšovanie vedomostí o občianskych právach a povinnostiach. Na druhom mieste v priemere krajín ICCS 52 % učiteľov uviedlo zlepšovanie kritického a nezávislého myslenia žiakov, ale v SR to bolo iba 41 % učiteľov. Polovica učiteľov Slovenska - 50 % uviedla zvyšovanie úcty k životnému prostrediu, v priemere krajín ICCS sa k tomuto cieľu priklonilo 41 % učiteľov.
     Oproti priemeru krajín ICCS (10 %) učitelia v SR považujú za dôležitejšie podporovať rozvoj efektívnych stratégií boja proti rasizmu a xenofóbii (19 %), naopak za menej dôležité pokladajú pripraviť žiakov na budúce angažovanie sa v politike (1 %) oproti 7 % v priemere krajín ICCS.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku