Slovenskí žiaci boli úspešní vo vedomostnom teste o EÚ a Európe

  • Dátum: 07.05.2014
     Testové úlohy o Európskej únii a spoločnej mene euro z predmetu občianska náuka sa stanú súčasťou bohatej elektronickej banky úloh, ktorá bude jedným z výsledkov národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje NÚCEM. Inšpiratívnym materiálom pre autorov úloh z občianskej náuky môže byť Medzinárodný výskum občianstva a občianskeho vzdelávania (ICCS 2009). Pre žiakov z Európy bol súčasťou testovania regionálny modul pozostávajúci z testu o EÚ a Európe a z dotazníka o postojoch a vzťahoch žiakov k občianskemu životu v EÚ a Európe.
     V národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách NÚCEM vyškolil na tvorbu úloh z občianskej náuky doposiaľ 21 učiteľov z rôznych regiónov Slovenska. Z ich pedagogickej praxe vyplýva, že téma EÚ žiakov zaujíma, je však rozsiahla a náročná. Žiaci ZŠ vnímajú úniu skôr cez symboliku (vlajka EÚ) a cestovanie do iných členských krajín Európy, keď majú možnosť porovnávať situáciu doma a v zahraničí.
     Starší žiaci majú viac vedomostí z dejepisu a občianskej náuky, reagujú napríklad  na debatu o rozšírení EÚ o Turecko, chcú poznať legislatívny proces v EÚ. Najmä maturanti, ktorí sú budúcimi prvovoličmi, sa pýtajú na politické zloženie Európskeho parlamentu (EP). Populárne sú stretnutia so slovenskými europoslancami priamo v sídle EP v Bruseli, učitelia by však privítali častejšie návštevy našich europoslancov v školách, kde by na konkrétnych príkladoch prezentovali dianie v EÚ a jej politiku.
     Najviac autorov úloh z občianskej náuky pre základné školy a pre stredné školy v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách  je z Košického (4), Martinského (4), Prešovského (3) a Žilinského regiónu (3).  V rámci národného projektu autori vytvoria testové úlohy na tému EÚ a eura v rozsahu, aký stanovuje štátny vzdelávací program pre občiansku náuku.
     Ako sa uvádza vo výsledkoch  medzinárodného výskumu, slovenskí žiaci boli pri vyplňovaní vedomostného testu o EÚ a Európe mimoriadne úspešní a prevýšili medzinárodný priemer. Podľa výsledkov výskumu žiaci vyjadrili veľmi ústretové postoje k EÚ, prejavili záujem o dianie v EÚ a ocenili jej prínos pre rozvoj spoločnosti na Slovensku. V položke: miesto zasadnutie EP a voľba jeho členov, financovanie EÚ a jej ďalšie rozširovanie sa žiaci zo Slovenska  umiestnili na špičke rebríčka krajín s 88,3 % úspešnosťou. Mnohí z našich žiakov, ktorí sa zúčastnili na testovaní, budú v prvovoličmi v májových voľbách do Európskeho parlamentu. Napríklad na otázku, kto volí poslancov do EP, odpovedalo správne 67,6 % slovenských žiakov, kým na túto otázku vedelo správnu odpoveď iba 24,7 % ich českých rovesníkov, pričom podobné výsledky ako v ČR dosiahli aj žiaci z ostatných členských krajín EÚ a Švajčiarska.
     SR vstúpila do EÚ v roku 2004 a v čase testovania sa jej súčasťou cítilo 80,5 % žiakov. Hrdých na členstvo Slovenska v EÚ bolo až 91,9 % žiakov. Pozitívny postoj mali k spoločnej mene euro. Žiaci súhlasili s výrokmi, že euro prináša krajinám viac výhod ako nevýhod (88,1 %) a že môže zaistiť krajinám väčšiu ekonomickú silu (86,5 %). Na porovnanie - českí žiaci boli skôr odporcovia spoločnej meny a ďalšieho politického zjednocovania EÚ. Prekvapivo málo slovenských žiakov (38,6 %) vybralo pravdivý výrok, ktorý sa týkal práv občanov únie, a to, že štúdium je možné v ktorejkoľvek členskej krajine bez povolenia. I tento výsledok bol však lepší ako u žiakov z ostatných krajín EÚ, Švajčiarska a ČR.
     Slovenskí 14-roční žiaci podporili zjednocovanie európskych krajín pri riešení aktuálnych spoločenských problémov, napríklad pri ochrane životného prostredia či jednotnom postoji k mimoeurópskym krajinám.
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania publikoval výsledky výskumu v roku 2012 vo forme národnej správy.
 
 
Monika Voleková
pracovníčka publicity národného projektu
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku