Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

  • Dátum: 10.11.2017
     Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a techniky a vyjadriť poďakovanie osobnostiam, ktorí prispeli k dobrému menu vedy a techniky na Slovensku. Slávnostné udeľovanie Cien za vedu a techniku sa konalo včera v Bratislave v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.
      Cena za vedu a techniku predstavuje najprestížnejšie ocenenie za výsledky v oblasti vedy, výskumu a techniky. Laureátov navrhujú poprední predstavitelia slovenskej vedeckej komunity zo všetkých sektorov výskumu a vývoja. Laureátom bola udelená soška, ktorej výtvarné stvárnenie pochádza z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa.
      Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj udeľovanie Ceny Milana Rastislava Štefánika, ktorú udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom.
     V rámci galavečera bola udelená aj Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie, Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu, Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností „Popularizátor vedy a techniky“Cena Aurela Stodolu.
 

Cenu za vedu a techniku v jednotlivých kategóriách si prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

- RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle
 
- Ing. Ľudmila Balogová, vedúca výskumu a vývoja VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi
 
- prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., FMFI Univerzity Komenského v Bratislave
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch
 
 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

- prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava
za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou
 
- Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.z  CEIT Biomedical Engineering s.r.o., Košice
za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie  implantátov šitých na mieru vyrobených aditívnymi technológiami
 
- prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.,vedúci oddelenia optoelektroniky a laserovej techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroniky a fotoniky, STU v Bratislave
za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska
 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

- Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Výskumný a vývojový pracovník, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc
 
- Ing. Zdeno Biel, PhD., výskumný pracovník  EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov
 
- RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách
 
Kategória Popularizátor vedy

- PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou
 
- Doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., výskumný pracovník VÚPC, a.s., Bratislava
za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou
 
- Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky u žiakov základných a stredných škôl a u širokej verejnosti a za starostlivosť o talentovanú mládež
 
Vedecko-technický tím roka

- Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH
za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu
 
- Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie
 
- Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením  prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu
 
 
Cena M. R. Štefánika

- doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
, z Ústavu materiálov Materiálovotechnickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave
Názov projektu: Characterization of selected special glasses
 

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cena SRK za umenie:
- Mgr. art. Boris Prýgl, doktorand Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
 
 
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu:

- kolektív pracovníkov Ústavu hydrológie SAV v zložení:
Ing. Danka Pavelková,PhD.,
RNDr Andrej Tall, PhD.,
RNDr. Zdeněk Kostka, PhD.,
RNDr. Ladislav Holko, PhD.,
Ing. Yvetta Velísková, PhD.,
Ing. Milan Gomboš, CSc., 
Ing. Branislav Kandra,  PhD.,
Ing. Michal Danko, PhD.,
Ing. Jozef Hlavčo, 
Martin Rusina,

za realizáciu projektu Dobudovanie infraštruktúry hydrologických výskumných staníc.
 
 
Cena ZSVTS Propagátor vedy a techniky bola udelená nasledovným osobnostiam:

- doc. Ing. Viera Peťková, PhD

- Ing. Štefan Kohút

- doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

za najlepšiu bakalársku prácu:

- Peter Capcara, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 
za bakalársku prácu na tému „Akumulácia elektrickej energie“             
 
za najlepšiu diplomovú prácu

- Ján Kišeľa, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave       
za diplomovú prácu na tému „Návrh regulačného zdroja pre napájanie VN skúšobného transformátora“         

     Viac informácií o odovzdávaní Ceny za vedu a techniku nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

      Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku