Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

     Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.
     Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti.
     Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska vo svete. Vďaka tomuto prestížnemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to rozhodne zaslúžia,“ uviedla ministerka.  
     Vo svojom príhovore vyzdvihla aj potrebu vytvorenia lepších podmienok pre mladú generáciu výskumníkov. „Základným východiskom je, aby mladí vedci neodchádzali nastálo do zahraničia. V tejto oblasti už rezort školstva začal realizovať postupné kroky, keďže v tomto roku sa podarilo zastabilizovať ich platy. Veľkú pozornosť venujeme aj skvalitňovaniu podmienok a vybavenia výskumných pracovísk,“ dodala ministerka Martina Lubyová.
  Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, vysokých škôl, predstavitelia súkromnej sféry pôsobiacej vo výskume a vývoji, ako aj predstavitelia klubov, zväzov a združení.
 
Zoznam ocenených

Osobnosť vedy a techniky
- Ing. Igor Lacík, DrSc.,Ústav polymérov SAV
Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov.
 
- Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb
Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie.
 
- Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení.
 
- Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.
Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody.
 
- MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o
Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.


Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
- Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP
Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU.
 
- Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi.
 
- Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej  mechaniky a mechatroniky.
 
- Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien  s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.
 
- Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied.


Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
- MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.
 
- Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika  a Univerzitná nemocnica
Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby.
 
- Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel.
 
- Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť.

 
Popularizátor vedy
- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.
 
- Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci.
 
- Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky.
 
- Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE
Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.
 
 
Vedecko-technický tím roka
- Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky.
 
- Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu.
 
- Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku.
 
- Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie.
 
     V rámci podujatia taktiež udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenuPropagátor vedy a techniky a z rúk predsedu Slovenských elektrární si laureáti prevzali Cenu Aurela Stodolu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky