Slovenskí učitelia majú podľa medzinárodnej štúdie pozitívny vzťah k svojmu povolaniu

  • Dátum: 19.06.2009

     Kladný vzťah k vyučovaniu i takmer 100 % učiteľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na druhom stupni slovenských škôl. To sú zistenia Medzinárodnej štúdie o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Survey) Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
     V rokoch 2007 a 2008 sa jej zúčastnilo celkovo 23 krajín a na Slovensku sa do nej zapojilo na jar minulého roku v 187 vybraných školách spolu 3 157 pedagógov (2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá).
     Štúdia potvrdila vysoké zastúpenie žien medzi učiteľmi, ktoré v priemere dosiahlo 70 %, na Slovensku 82 %. Väčšina učiteľov má viac ako 40 rokov. V oblasti postoja učiteľov k vzdelávaniu je na Slovensku z pohľadu riaditeľov škôl situácia omnoho lepšia ako v priemere krajín zapojených do štúdie. Podľa celkových výsledkov pôsobí každý štvrtý učiteľ na škole, kde sú časté alebo veľmi časté absencie kolegov, na Slovensku je to len 6,2 %. Na druhej strane vnímali riaditelia ako veľmi rozšírený negatívny jav vyrušovanie žiakov, ktoré brzdí vyučovanie - až 71,6 % učiteľov na Slovensku pôsobí v školách s takýmto problémom (priemer TALIS je 60 %).
     S takmer 100 % zastúpením učiteľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním patríme medzi krajiny s najvyšším podielom kvalifikovaných pedagógov. V ich ďalšom vzdelávaní však už zaostávame. V priemere sa nejakej formy ďalšieho vzdelávania za posledných 18 mesiacov zúčastnilo takmer 90 % učiteľov, na Slovensku to bolo len 75 %. Za najväčšiu prekážku pritom slovenskí učitelia označili nedostatočnú ponuku programov ďalšieho vzdelávania. V tejto oblasti by mal zlepšenie priniesť pripravovaný zákon o pedagogických zamestnancoch, ktorý ráta so zavedením komplexného systému ďalšieho vzdelávania a finančnej motivácie pre vzdelávajúcich sa učiteľov.

Bratislava 19. jún 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku