Slovenská technická univerzita uspela so svojím teamingovým projektom

     Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je ďalšou univerzitou, ktorej sa podarilo získať výskumný grant na realizáciu svojho teamingového projektu. Dopytovo - orientovaný projekt s názvom „Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum“ uspel v rámci výzvy na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, a tak bola univerzite z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá finančná dotácia vo výške 9 920 068 eur. Ide o prostriedky určené práve na projekty operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) v programovom období 2014-2020.
     Hlavným strategickým cieľom projektu je vytvorenie udržateľného excelentného výskumno-vývojového, inovačného a inštitucionálno-riadiaceho prostredia. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej úrovne, napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov, ktorý je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe.
     Projekt bol spustený v júni tohto roka, pričom ukončený by mal byť v máji 2023. Miestom realizácie projektu je mesto Trnava. V rámci predmetných výziev na podporu teamingových výskumných centier (Bratislavský kraj a mimo BSK) sú v implementácii už tri projekty, ktoré majú podpísané zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Ide o Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, Slovenskú akadémiu vied a Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Zároveň sa posudzuje aj ďalší projekt, a to Národného lesníckeho centra vo Zvolene. V súčasnosti sa nachádza v procese odborného hodnotenia Žiadosť o NFP, nasledovať bude proces rozhodovania o Žiadosti o NFP a v prípade jej schválenia príprava zmluvy o NFP.
     O teamingové projekty sa musia vedci uchádzať v medzinárodnej súťaži Európskej komisie. Vo veľkej konkurencií získali pečať excelentnosti až 4 slovenské projekty. Jeden z nich podporila finančne Európska komisia, ostatné tri podporilo finančne ministerstvo školstva z eurofondov.
     „Som rada, že sa nám podarilo obnoviť čerpanie eurofondov aj pre tieto excelentné slovenské vedecké projekty Trenčianskej univerzity, STU, SAV a Národného lesníckeho centra," zhodnotila ministerka školstva Martina Lubyová.

Informácie o schválenej žiadosti o NFP, ako napr. popis projektu, harmonogram realizácie projektu, miesta realizácie projektu, merateľné ukazovatele, výsledky odborného hodnotenia a pod., sú k dispozícii:

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=5662b508-1b4d-4286-bb4c-dcdabd248a6b.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky