Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a Slovensko bude môcť participovať na významných európskych projektoch, podieľať sa na budovaní nových európskych satelitov alebo participovať na výskumných misiách. Podpísaná Zmluva o pridružení bude následne predložená Národnej rade SR na vyslovenie súhlasu a do platnosti vstúpi po ratifikácii prezidentkou SR.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Slovensko má vo výskume vesmíru dlhú tradíciu a aktívne sa podieľa aj na výskume vesmírnej fyziky a astronautiky. Status pridruženého členstva v ESA predstavuje veľký míľnik, a to najmä pre nové možnosti pre našu krajinu. Slováci budú môcť pracovať priamo v ESA a slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA. Je to príležitosť pre softvérové firmy, start-upy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu, ktoré sa už nebudú musieť presídľovať mimo Slovenska,“ hovorí štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo na MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

Benefity pridruženého členstva ESA:

  • možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov ESA
  • posilnenie kompetencií a výskumného potenciálu Slovenska
  • nové kontrakty pre slovenské subjekty v oblasti vesmírnych technológií a výskumu
  • spolupráca na vesmírnom výskume a participácia na programoch ESA
  • pracovné príležitosti pre slovenských odborníkov
  • podpora pre slovenské startupy, malé a stredné podniky

Pridružené členstvo ESA zvyšuje aj možnosti Slovákov pracovať priamo vo vesmírnej agentúre.

Vstup do ESA je veľkým krokom vpred a pridanou hodnotou pre Slovensko. Zatiaľ čo doteraz mohli zamestnanci ESA z nečlenských krajín zastávať len úlohu kontraktorov, uchádzači o zamestnanie z členských krajín už môžu pracovať priamo v agentúre,“ približuje Mária Bresťanská, projektová koordinátorka v ESA.

Observatórium na Lomnickom štíte má významnú úlohu pri výskume vesmíru

V rámci slnečného výskumu prebieha projekt európskeho slnečného ďalekohľadu (European Solar Telescope - EST) a astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi tohto projektu. Koronárna stanica na Lomnickom štíte zohráva dôležitú rolu v systéme európskych slnečných observatórií, nakoľko je jedným z kľúčových zariadení výskumnej infraštruktúry.

Projekt EST začal v roku 2008 a Slovensko je v ňom zastúpené Astronomickým ústavom SAV od úplného začiatku. Ide o iniciatívu celej európskej komunity slnečných fyzikov, o výstavbu prelomového ďalekohľadu optimalizovaného na výskum Slnka s priemerom primárneho zrkadla až 4 metre. Aktuálne na projekte participuje 26 vedeckých inštitúcií z 18 európskych krajín. Projekt EST bol v roku 2016 zaradený do ESFRI a je začlenený aj do "Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr - SK VI Roadmap 2020 – 2030".

„Som rád, že práve astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi projektu EST. Európsky slnečný ďalekohľad je plánovaný revolučný prístroj zameraný na štúdium základných procesov na Slnku a bude to najväčší slnečný ďalekohľad v Európe,“ približuje Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV.

ESA v súčasnosti prevádzkuje viacero unikátnych prístrojov za účelom pozorovaní vesmírnych objektov. V oblasti výskumu Slnka je to napríklad satelit Solar Orbiter (SoLO), na ktorého palube je 10 vedeckých prístrojov. Jedným z nich je koronograf Metis.

Pozorovania slnečnej koróny vo viditeľnej časti spektra sú aj úlohou observatória na Lomnickom štíte. Kombináciou meraní získaných prístrojom Metis/SoLO a dát pozorovaných na observatóriu Astronomického ústavu na Lomnickom štíte je možné získať komplexnejší pozorovací materiál potrebný na výskum fyzikálnych procesov v slnečnej atmosfére.

„Naše pozorovania teda umožnia vidieť aj nižšie vrstvy koróny, ktorá je pre Metis skrytá. Pozorovania z Lomnického štítu môžu navyše slúžiť aj na kroskalibráciu vesmírnych a pozemských pozorovaní,“ hovorí Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV.

Astronomické observatórium na Lomnickom štíte je jedno z najvyššie položených pracovísk na Slovensku vo výške 2 633 metrov a patrí medzi 4 špecializované pracoviská na svete.

„Do budúcnosti by koronograf na Lomnickom štíte bolo možné využiť aj ako testovaciu platformu ("testing bed") pre budúce plánované prístroje ESA zamerané na výskum slnečnej koróny,“ dodáva Peter Gömöry.

O ESA 

Európska vesmírna agentúra (ESA) je jedným z kľúčových aktérov vo vesmírnom priestore. ESA zastrešuje vesmírne projekty v Európe, dozerá na prerozdeľovanie investícií a združuje 22 štátov. Medzi jej hlavné aktivity patrí vedecko-výskumná činnosť, vzdelávacia činnosť a technologický vývoj. Slovenská republika spolupracuje s ESA už od roku 2010, kedy bola podpísaná základná rámcová Dohoda o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrouCooperation Agreement“.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky