Navigácia

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

Slovenská republika sa svojím podpisom oficiálne pripojila k pokračovaniu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Ten podporuje akademické mobility aktuálne v 17 európskych krajinách a umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák podpísal za Slovenskú republiku vo Varšave novú Dohodu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Aktuálne je v programe zapojená okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko a Univerzita v Prištine v Kosove. 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje primárne rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných/umeleckých pracovníkov, prípadne aj iných zamestnancov vysokých škôl. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami. Spolupráca programu CEEPUS sa realizuje predovšetkým v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl, z toho aspoň dve musia byť z rôznych členských krajín programu CEEPUS.

Počas slávnostného podpisu dohody zároveň získala sieť koordinovaná Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre Ministerskú cena pre najlepšiu sieť za rok 2021. Za roky 2022 a 2023 získali Ministerskú cenu siete koordinované univerzitami z Chorvátska a Srbska, do ktorých boli zapojené aj 4 slovenské univerzity.

Slovensko je súčasťou CEEPUS už od jeho vzniku, nakoľko patrí od 1.decembra 1994 k jeho zakladajúcim členom. Dohoda CEEPUS IV vstúpi do platnosti od 1.5.2025.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky