Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj knižný fond

  • Foto: SPK
  • Dátum: 24.11.2020

Doterajšie tradičné systémy výučby nestačia saturovať požiadavky nastupujúcej informačnej a znalostnej spoločnosti a nevyhovujú ani koncepcii celoživotného vzdelávania. Aj preto Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj fond o oblasti teórie a praxe informačného a bádateľsky orientovaného vzdelávania.

Logo SPK

Vzdelávacie inštitúcie by mali zásobiť študentov nielen vedomosťami, ale aj mentálnymi schopnosťami a praktickými zručnosťami. Rovnako aj metódami, postupmi a nástrojmi, ktoré sú smerodajné pre kvalifikované využívanie informačného bohatstva a riešenie problémov súvisiacich nielen so štúdiom, ale i uplatnením sa na trhu práce a v osobnom živote. Mali by ich pripraviť pre súčasný moderný svet informácií, progresívnych technologických zmien a dynamických súvislostí.

Spomedzi moderných pedagogických prístupov reflektujúcich všetky zmienené požiadavky súčasnosti je trendom vo vyspelých krajinách uplatňovanie bádateľsky orientovaného vzdelávania (angl. inquiry-based education, resp. inquiry-based learning), ktoré je zároveň efektívnym nástrojom rozvoja informačnej gramotnosti ako jednej z kľúčových kompetencií 21. storočia.

Tomuto trendu sa snaží prispôsobiť aj Slovenská pedagogická knižnica (SPK) rozšírením profilu svojho fondu o oblasti teórie a praxe bádateľsky orientovaného vzdelávania a informačného vzdelávania. Cieľom stratégie je jednak propagácia problematiky v radoch vedeckých pracovníkov a študentov pedagogických disciplín, ale predovšetkým poskytovať kvalitné informačné zdroje.

SPK chce tiež pomôcť k modernizácii a skvalitneniu edukačného procesu na Slovensku a aj kvôli tomu obohacuje svoj knižný fond o zahraničné tituly renomovaných odborníkov akými sú Carol Kuhlthauová, Michael Eisenberg, Daniel Callison, Trevor MacKenzie, Jiří Dostál a mnohí ďalší.

Slovenská pedagogická knižnica na jeseň tohto roku vydala publikáciu Informačná gramotnosť Generácie Z. V tomto dokumente sa zaoberá problematikou v kontexte vzdelávania mladých ľudí na Slovensku. V ďalšom roku knižnica pripravuje prehľadovú prácu, ktorá podrobne zmapuje obsah a formy moderného informačného vzdelávania na základe celosvetových trendov s aplikáciou do prostredia slovenského školského systému, ako aj výberovú bibliografiu na tému dištančného vzdelávania a e-learningu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku