Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) bola zriadená k 1. novembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 
Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave.
 
Agentúra rozhoduje o rozsahu oprávnení vysokých škôl na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, oprávnení vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie a ukladá a kontroluje napĺňanie opravných opatrení zo strany vysokých škôl. Agentúra vydáva štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardy pre študijné programy a štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. K návrhu štandardov sa má možnosť vyjadriť verejnosť pred ich schválením.

Agentúra posudzuje aj žiadosti o udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola.

Podľa § 38 ods. 6 zákona do nadobudnutia účinnosti štandardov nie je možné agentúre podávať žiadosti, ak sa tak stane, agentúra žiadosť zamietne. Štandardy by mali nadobudnúť účinnosť začiatkom roka 2020.

V priebehu roka 2019 naďalej pôsobí Akreditačná komisia ako poradný orgán vlády SR.
  • Orgány agentúry menované ministrom v roku 2019
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku