Navigácia

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) bola zriadená k 1. novembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 
Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave.
 
Agentúra rozhoduje o rozsahu oprávnení vysokých škôl na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike, oprávnení vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie a ukladá a kontroluje napĺňanie opravných opatrení zo strany vysokých škôl. Agentúra vydáva štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardy pre študijné programy a štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. K návrhu štandardov sa má možnosť vyjadriť verejnosť pred ich schválením.

Agentúra posudzuje aj žiadosti o udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola.

Prvé akreditačné štandardy nadobudli účinnosť 1. septembra 2020. Štandardy, sadzobník poplatkov a ďalšie informácie k podávaniu žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo sú zverejnené na webovej stránke agentúry.


 
Skočiť na začiatok stránky