Slovenská akadémia vied napomáha k rozvoju kritického a vedeckého myslenia žiakov a študentov

S vyučovaním prírodných vied na základných školách od budúceho roka učiteľom pomôže systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Ústavy Slovenskej akadémie vied pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu.

ústavy Slovenskej akadémie vied pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu

Napriek tomu, že samotní žiaci majú veľký záujem o zážitkové vyučovanie a väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, súčasný stav na mnohých základných školách nie je primeraný požiadavkám doby, ktorá si vyžaduje schopnosť kriticky myslieť a aplikovať poznatky do praxe. Preto sa na SAV s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky naštartoval Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania. Cieľom programu je v priamej spolupráci s učiteľmi základných škôl zatraktívniť obsah vyučovania prírodovedných predmetov pomocou zážitkového vyučovania a zároveň tým rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov. Program vychádza z myšlienky, že práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie a porozumenie toho, ako poznanie vzniká, budú žiaci vedieť lepšie aplikovať vedecké postupy na riešenie každodenných problémov.

„Veda je jedným z hlavných pilierov každej rozvinutej spoločnosti, pretože objavovanie zákonitostí v prírode a spoločenskom správaní predstavuje to, čo ženie ľudstvo vpred k poznaniu. Aspoň základy vedeckého myslenia sú nevyhnutné na pochopenie moderných technológií, robenie informovaných rozhodnutí o zdraví, ale aj pri filtrovaní rôznych bombastických správ či priamo dezinformácií, ktorými nás zaplavujú médiá a sociálne siete. Preto hoci má projekt za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu, nie je určený len pre malé percento nadaných žiakov; naopak, našou cieľovou vzorkou sú všetci žiaci bez ohľadu na to, či sa neskôr rozhodnú vedu študovať alebo nie. Hlavným cieľom je rozvinúť kritické myslenie a tvorivosť žiakov práve prostredníctvom zamerania na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie toho, ako poznanie vzniká a uvedomenie si praktickej aplikácie vedy na riešenie každodenných problémov,“ uviedli predkladatelia a riešitelia projektu Miroslav Ferko, Martin Nosko, Vladimíra Kurincová Čavojová, Pavol Farkaš  a Alena Opálková Šišková.

Systémový program chce vychádzať v ústrety nielen žiakom, ale aj učiteľom. Vďaka programu budú základné školy vybavené pomôckami na pokusy doplnené o metodickú príručku, učiteľom bude navyše k dispozícii webová platforma ako zdroj vzdelávacích materiálov a interaktívna aplikácia použiteľná v triede i doma pre učiteľov aj žiakov.

„Systémový program významne prispeje k pôsobeniu na atraktivitu vedeckej dráhy a vnímania vedy už na základných školách. Tam sa reálne rozhoduje o ďalšom záujme žiakov o štúdium na stredných školách a perspektívne aj univerzitách – t.j. o profesionálnom pôsobení mnohých talentov. Ide o to, aby sa oboznámili s celospoločenskou užitočnosťou vedeckého poznania a rozvoja pre dôstojný ľudský život. Úspešná realizácia programu môže reálne vygenerovať významné osobnosti pre rozvoj modernej spoločnosti,“ doplnil štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis .

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania napĺňa konkrétne požiadavky zvyšovania záujmu a povedomia mladých ľudí o vede v súlade s intervenčnou logikou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027, ktorý vydalo MŠVVaŠ a v ktorom definuje strategické ciele a prierezové témy v oblasti výchovy a vzdelávania. Do realizácie programu sa zapojilo päť ústavov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav polymérov SAV, Chemický Ústav SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky