Slávnostné odovzdanie dekrétu o zaradení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity medzi univerzity

  • Dátum: 22.12.2009

     „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre si toto zaradenie právom zaslúži," potvrdil dnes rozhodnutie Akreditačnej komisie podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na zasadnutí akademickej obce Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre. Vo svojom prejave zdôraznil vysoké kvality tejto vzdelávacej inštitúcie: „Dôkazom toho je celkový rozvoj univerzity orientovaný na dosahovanie vysokej úrovne výskumu a vývoja, ale aj vzdelávania v dimenziách európskeho vysokého školstva." Zároveň odovzdal rektorovi univerzity Mikulášovi Látečkovi dekrét potvrdzujúci začlenenie SPU medzi univerzitné vysoké školy. Univerzitu považuje minister školstva za unikátnu vďaka študijným  odborom a programom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka a rozvoj poľnohospodársko-potravinového sektora.
     Hodnotenie v rámci komplexnej akreditácie potvrdilo silné stránky univerzity vo vysokoškolskom vzdelávaní v poľnohospodárstve, lesníctve a agrosektore. Jedným z vytýkaných nedostatkov bol vysoký podiel zamestnancov bez PhD. Univerzita úspešne odstránila do roka od ukončenia komplexnej akreditácie nedostatok v počte študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov.

Nitra 22.decembra 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku