Skupine expertov EÚ pre oblasť mládeže spolupredsedá aj zástupca Slovenska

  • Dátum: 20.09.2019

      V dňoch 18.-19. septembra 2019 na prvom zasadnutí Skupiny expertov pre ukazovatele EÚ v oblasti mládeže bol zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Dean Reš zvolený za jej spolupredsedu. Cieľom a výstupom činnosti expertnej skupiny budú kvantitatívne a kvalitatívne politické ukazovatele a referenčné hodnoty prispôsobené potrebám zapojených členských štátov a odvetví, ako prostriedok porovnávania najlepších postupov a monitorovania vykonávania stratégie pre mládež.
     Skupina expertov bola vytvorená na základe výzvy Rady Európskej únie a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dňa 15. novembra 2018. Uznesenie o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 vyzvalo členské štáty a Európsku komisiu, aby v prvom roku po prijatí stratégie EÚ pre mládež vytvorili skupinu expertov pre ukazovatele a preskúmali ich prehľad.
     Skupina expertov by mala v priebehu roka stanoviť ukazovatele v oblasti mládeže, ktoré pomôžu monitorovať pokrok pri vykonávaní stratégie pre mládež. Do monitorovania pokroku prostredníctvom platformy stratégie EÚ by sa mali intenzívne zapojiť aj mládežnícke organizácie a iné príslušné zainteresované strany na úrovni EÚ.
     V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Národná rada SR minulý týždeň na svojom zasadnutí schválila v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorý prináša významné zmeny v oblasti mládežníckej politiky s cieľom reagovať na aktuálne trendy v práci s mládežou a podporiť ju a zvýšiť jej kvalitu. Dosiahnuť to chce aj prostredníctvom úpravy systému akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a zavedením nového inštitútu značky kvality „Moderné centrum mládeže“. Zákon z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR obsahuje aj zmeny v oblasti dotácií na projekty práce s mládežou, ktoré uľahčia prístup žiadateľov k tejto forme štátnej podpory.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku