Školy prezentovali úspešné projekty

25.03.2009

     Aj v tomto roku sa môžu zriaďovatelia škôl uchádzať o finančnú podporu z výziev, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Na konferencii Modernizácia vzdelávania s podporou projektov, ktorá sa uskutočnila 25. marca 2009 v Bratislave, prezentovali zástupcovia škôl minuloročné úspešné projekty. Tie sa realizovali s finančnou podporou v rámci výziev Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ 2008, Otvorená škola 2008 a Enviroprojekt 2008.
    
Vďaka výzve Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ bolo v roku 2008 podporených 88 projektov z 857 podaných. Na vytvorenie jazykových učební, doplnenie knižničných fondov, nákup multimediálneho jazykového softvéru, celkovú inováciu vyučovania cudzích jazykov a ďalšie aktivity bolo rozdelených 24,72 mil. Sk.
    Prostredníctvom rozvojového projektu Otvorená škola spolupracujú školy vo vyučovaní aj pri mimoškolských aktivitách s rodičmi, miestnou komunitou, verejnou správou, organizáciami a inštitúciami. V roku 2008 uspelo z podaných 823 projektov 52, ktoré boli podporené sumou 12,48 mil. Sk. Úspešní žiadatelia financie využili napríklad na spoluprácu v prírodovedných predmetoch s podnikmi, ktoré sa venujú vede a výskumu, na vybudovanie Wi-Fi internetového pripojenia v škole, ale aj na počítačové kurzy pre starých rodičov žiakov školy.
     Na aktivity environmentálnej výchovy sa zameriava výzva Enviroprojekt. Spolu 6 mil. Sk bolo rozdelených 79 projektom z celkových 266 podaných. Vo výzve uspel napríklad projekt venovaný pozorovaniu a ochrane operencov, financované boli aj budovanie a revitalizácia školských dvorov či realizácia prírodných učební.
     Po aktualizovaní žiadostí v súlade s výzvami vyhlásenými v roku 2009 (napr. úprava rozpočtu v súvislosti s prechodom na euro) sa môžu neúspešné minuloročné projekty uchádzať o podporu aj v tomto roku. Hodnotitelia projektov na dnešnom stretnutí upozornili na najčastejšie chyby, pre ktoré bývajú projekty vyradené už v prvom kole posudzovania. Medzi formálne nedostatky obvykle patria zle vypočítaná výška spoluúčasti financovania z iných zdrojov, nesprávne vyplnená rozpočtová tabuľka, chýbajúce potvrdenie o spolupráci partnerov, ale aj neskoro doručený projekt a nedodržané stanovené limity na financovanie jednotlivých položiek v projekte. Pri tvorbe žiadosti je potrebné vychádzať z vopred stanoveného cieľa a cieľovej skupiny, projekt stručne ale výstižne popísať, naplánovať realizovateľné aktivity, časový harmonogram a reálne stanoviť plánovaný rozpočet.

Bratislava 25. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku