Školy majú už len týždeň na zapojenie sa do výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

  • Dátum: 08.03.2019
    Už len do 15. marca 2019 bude možné podávať žiadosti o príspevok z výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách.
     V rámci doteraz uskutočnených šiestich hodnotiacich kôl výzvy, bolo spolu prijatých 207 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu, plánuje rezort školstva túto výzvu uzavrieť ku dňu 8. apríla 2019.
     Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bude ukončený termínom uzavretia siedmeho hodnotiaceho kola výzvy, t. j. 15. marca 2019.
     V rámci podpory úspešných prijímateľov rezort školstva organizuje informačné semináre, na ktorých sú poskytované praktické informácie a konzultácie za účelom efektívnej realizácie projektov. Najbližšie semináre sa uskutočnia dňa 14. marca 2019 v Banskej Bystrici a 15. marca 2019 v Košiciach.
     Všetky potrebné informácie k výzve vrátane príloh, informačných seminároch, často kladených otázok (FAQ), a ďalších informácií, nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 dňa 7. júna 2018 s alokáciou 15 mil. eur (EÚ zdroj). Pre zvýšený záujem o výzvu zo strany žiadateľov je plánované navýšenie alokácie o 3 mil. eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku