Školy budú môcť využívať nový športový portál

  • Dátum: 07.10.2010

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo a v stredu 6. októbra 2010 spustilo nový portál školského športu. Jeho cieľom je zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní športových súťaží a pohybových aktivít na školách, ale aj sprehľadniť celý systém školského športu. Tento projekt zároveň umožní zjednodušiť a spropagovať kvalitnú prácu pedagógov na verejnosti.
     Vďaka internetovému portálu sa budú môcť školy prihlasovať nielen na účasť v športových súťažiach, ale aj na ich samotnú organizáciu. Obsahovať bude spracované výsledky zo súťaží, prehľady o účasti žiakov v jednotlivých druhoch športu či legislatívne, koncepčné a metodické materiály pre učiteľov telesnej a športovej výchovy. Jeho súčasťou je aj možnosť publikovania fotografického materiálu a videonahrávok z uskutočnených podujatí. Nový portál je prístupný na  www.skolskysport.sk.

Od 1.9.2010 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzalo garanciu nad školským športom, keďže jeho podpora sa stala jednou z priorít vlády SR. V školskom roku 2010/2011 vyhlasuje ministerstvo športové súťaže žiakov v spolupráci s národnými športovými zväzmi, ktoré sú garantmi jednotlivých druhov športov po odbornej stránke. Zároveň bude v tejto oblasti spolupracovať so školami, školskými zariadeniami, obcami, samosprávnymi krajmi, súkromným sektorom a ostatnými subjektmi, ktoré budú mať záujem podporovať školský šport.

Bratislava 7. október 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku