Školský výbor NR SR sa zaoberá správou Štátnej školskej inšpekcie za šk. rok 2017/18

     Na programe dnešného rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport je Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2017/2018.
     Správa, ktorú každoročne predkladá hlavný školský inšpektor ministrovi školstva na základe inšpekčných zistení, odráža aktuálny stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach. Dokument je zároveň jedným zo zdrojov pre úpravu a skvalitnenie výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve.
     Na základe vykonaných inšpekcií v minulom školskom roku podala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová na ministerstvo školstva dva návrhy na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení a štyri návrhy na odvolanie riaditeľa školy. Na základe podnetu inšpekcie vyradilo ministerstvo školstva zo siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, Dargovských hrdinov 71, Sečovce, ako súčasť Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom na skutočnosť, že Krajský súd v Bratislave priznal na základe správnej žaloby rozhodnutiu o vyradení uvedeného elokovaného pracoviska odkladný účinok, rozhodnutie nie je k dnešnému dňu právoplatné. Druhou vyradenou školou je Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica,  v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej  osoby. Rozhodnutie o vyradení tejto školy zo siete je právoplatné.
     V stredných odborných školách sa uskutočnila kontrola záverečných skúšok v systéme duálneho vzdelávania. Inšpekcia zachytila prekvapivé zistenia, a to že žiaci v duálnom vzdelávaní nie sú signifikantne lepší ako žiaci, ktorí odborný výcvik realizovali na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa. Horšie výsledky dosiahli iba žiaci, ktorí praktickú prípravu vykonávali prevažne v dielni školy.
     Ďalšou otázkou, ktorú správa priniesla, je predčasné ukončovanie povinnej školskej dochádzky žiakov a skoré opúšťanie školského systému v dôsledku niekoľkých opakovaní ročníka. Jedným z dôvodov zhoršujúcich sa výsledkov našich žiakov bola absencia povinnej predškolskej dochádzky. Uvedený problém chce ministerstvo školstva riešiť zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré plánujeme zaviesť už od budúceho roku. Predčasné opúšťanie školského systému spôsobuje nárast počtu žiakov, ktorí nezískali ani výučný list. Rezort školstva eviduje takýchto žiakov a v tejto veci pripravuje opatrenia. Pomôcť má aj zmena legislatívy, na základe ktorej bude môcť žiak na prvom stupni ZŠ opakovať jeden ročník iba jedenkrát a na druhom stupni maximálne dvakrát. Už v súčasnosti je v rámci výchovy a vzdelávania na školách možné zriadiť so súhlasom zriaďovateľa špecializovanú triedu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom je  pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú a vďaka kompenzačnému programu zlepšiť ich školské výsledky. Na podporu týchto žiakov sú určené aj finančné prostriedky z eurofondov, v rámci ktorých môžu školy zabezpečiť nielen asistentov učiteľa, ale aj sociálnych pedagógov.
     Správa Štátnej školskej inšpekcie označila za slabú stránku ochrany pred sociálno-patologickými javmi takmer v 40 percentách škôl absenciu monitorovania zmien v správaní žiakov alebo odhaľovania príznakov šikanovania či iných negatívnych prejavov. Z dotazníkov zadaných žiakom 5. až 8. ročníka vyplynulo, že sa šikanovanie vyskytovalo v školách v rôznych podobách. Viac ako tretina respondentov bola jeden alebo viackrát svedkom šikanovania a takmer pätina bola obeťou šikanovania. Negatívnym sa v tejto oblasti javilo zistenie, že učitelia nezapájali do riešenia výchovných problémov kolektívy tried. Vo viacerých základných školách bola zaznamenaná nízka angažovanosť žiakov podieľať sa na tvorbe školského poriadku a na riešení konfliktov medzi spolužiakmi.
     Pomerne silnou stránkou vyučovania bola podľa inšpekcie výrazná podpora komunikačných kompetencií na 77 percentách sledovaných hodín. Vyučovanie v bežných triedach základných škôl sa vyznačovalo výraznejším vedením žiakov k aktívnemu verbálnemu vyjadrovaniu a k počúvaniu s porozumením, a to častým zaraďovaním riadeného rozhovoru, vytvorením priestoru na prezentovanie osvojených vedomostí a ojedinele aj hodnotových postojov.
     Podľa záverov inšpekčnej správy boli v školách vytvárané primerané priestorové a materiálno-technické podmienky pre rozvíjanie digitálnych zručností žiakov. Prostriedky IKT v edukačnom procese využívali vyučujúci prevažne na prezentáciu učiva a žiaci len ojedinele na precvičovanie a utvrdzovanie vedomostí.
     Pozitívnym zistením je skutočnosť, že vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, ako aj žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňovalo najmä v bežných triedach hlavného vzdelávacieho prúdu.
 
     Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za minulý školský rok vychádza z výsledkov kontroly a hodnotenia kvality škôl, ktoré sa získali z 1 374 vykonaných inšpekcií. Z toho v štátnych školách a školských zariadeniach bolo vykonaných 1 156 inšpekcií, v cirkevných 89 a v súkromných 129. Štátnej školskej inšpekcii bolo doručených 619 podaní, z nich bolo 353 klasifikovaných ako sťažnosť, prešetrených bolo 190 sťažností.
 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky