Školskí logopédi z celého Slovenska sa stretli v Trnave

     Odborné príspevky týkajúce sa diagnostiky dyslálie, obsahových zmien vo vzdelávacích programoch pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami učenia a diagnostiky porozumenia čítaného textu. To boli niektoré z tém, ktoré odzneli na odbornom workshope pre školských logopédov, ktorý sa uskutočnil  20. apríla  v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Trnave.
     Odborný workshop zorganizovali detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave a Komora školských logopédov, o. z.
     Odborníci z MPC poskytli školským logopédom podrobné informácie o systéme kontinuálneho vzdelávania a súčasne sa zaoberali návrhmi nových tém v oblasti ich ďalšieho profesijného rozvoja. Výsledkom pracovného stretnutia je vytvorenie modelu vzdelávacích aktivít určených iba pre školských logopédov, pretože pre túto kategóriu odborných zamestnancov vzdelávacie programy doposiaľ absentovali. V záverečnej diskusii sa účastníci dotkli aj obsahových pripomienok k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.
     „Potenciálne máme na Slovensku 400 pracovných miest školských logopédov. Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva boli prvé zariadenia v rámci Slovenska, v ktorých sa začala poskytovať raná logopedická intervencia pre deti vo veku do troch rokov. Logopedická diagnostika a terapia detí v ranom veku je v rezorte školstva výborne metodicky rozpracovaná. Veľkým benefitom školskej logopédie je to, že sa poskytuje „v balíčku“ s pedagogickou, špeciálno-pedagogickou, liečebno-pedagogickou a psychologickou starostlivosťou, a tak je zabezpečený komplexný rozvoj dieťaťa. Je preto v našom záujme spájať školských logopédov na Slovensku a pomôcť im odborne rásť a participovať na ich vzdelávaní. Ďakujeme MPC za prejavenú dôveru a ponúknuté možnosti spolupráce.“, uviedla Dana Buntová, prezidentka Komory školských logopédov.
     Ako zhodnotila Adriana Lančaričová, zástupkyňa riaditeľky pre pedagogické činnosti DP MPC Trnava: „MPC v spolupráci s Komorou školských logopédov týmto prvým podujatím urobilo významný krok v oblasti rozvoja vzdelávacej činnosti smerom k odborným zamestnancom – školským logopédom.“
     Workshopu sa zúčastnilo 60 školských logopédov z celého Slovenska zo štátnych aj súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, špeciálnych základných škôl a základných škôl.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky