Školské zariadenia

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia spolu so špeciálnymi výchovnými zariadeniami, školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a školskými účelovými zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) tvoria sústavu školských zariadení.

Medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa § 113 školského zákona patrí

  • školský klub detí,
  • centrum voľného času,
  • školský internát,
  • školské hospodárstvo a
  • stredisko odbornej praxe.

Výchovno-vzdelávací proces v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. Výchova a vzdelávanie v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa uskutočňuje v súlade s § 8 školského zákona podľa výchovného programu, ktorý je základným dokumentom školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia. Podľa § 161 ods. 28 školského zákona sa podľa výchovného programu postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach od 1. septembra 2009.

Výchovný program školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia sa vypracúva v nadväznosti na štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program príslušného druhu a typu školy.
Výchovný program vydáva a zverejní riaditeľ školského zariadenia na verejne prístupnom mieste.

S účinnosťou od 1. januára 2013 školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116.

S účinnosťou od 1. januára 2013 sa školské strediská záujmovej činnosti zriadené do 31. decembra 2012 stali centrami voľného času.

Školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času, školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe

Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 119 školského zákona Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vypracovalo a vydalo vyhlášku Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia. Účinnosť nadobúda od 1. septembra 2009.

Školské účelové zariadenia

Medzi školské účelové zariadenia podľa § 137 školského zákona patrí 

  • škola v prírode,
  • zariadenia školského stravovania,
  • stredisko služieb škole.
Skočiť na začiatok stránky