Navigácia

Školské knižnice môžu byť bezpečnými miestami i priestorom na osobnostný rozvoj žiakov

Školské knižnice môžu byť miestami prijatia, bezpečia, rozvoja talentov i čitateľskej gramotnosti. Týmito myšlienkami začínala Konferencia školských knižníc, ktorá sa konala 17.5.2023 vo Zvolene a organizoval ju Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Nosnou témou konferencie bola budúcnosť školských knižníc.

logo NIVAM

Mnohé školy už dnes disponujú priestorom, ktorý môžeme otvoriť aktuálnym potrebám žiakov. Ak chceme rozvíjať potenciál mladých ľudí a vytvoriť im bezpečné miesto, kde sa cítia dobre, školská knižnica je tým ideálnym dostupným priestorom, ktorý na tieto účely môžeme využiť,” hovorí Tomáš Horváth, riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý otvoril konferenciu vo Zvolene a vyzdvihol potrebu spoločného zamýšľania sa nad zefektívnením fungovania školských knižníc. 

Na Slovensku má z celkového počtu 3052 základných a stredných škôl zriadenú školskú knižnicu 1525 z nich. Najväčší počet školských knižníc v pomere ku zriadeným školám mal Trenčiansky kraj (63 %). Školské knižnice evidovali v roku 2022 takmer 6 miliónov knižničných jednotiek. Na dopad fungovania školských knižníc však nevplýva iba objem knižničného fondu v správe školy, ale aj dostupnosť a atraktívnosť priestoru školskej knižnice. 

Odborníčka z Katedry regionálnych vied a manažmentu Technickej univerzity v Košiciach, doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., jedna z rečníčok konferencie, objasňuje pozitívne príklady zo zahraničia. „V krajinách s lepšou čitateľskou gramotnosťou ako sú Fínsko, Švédsko alebo Poľsko sú školské knižnice v centre politík na podporu čítania. Školské knižnice sú v nich nielen integrálnou súčasťou vzdelávania, ale aj komunitnými centrami, ktoré prepájajú žiakov, rodičov, miestnu komunitu a verejné knižnice. Na Slovensku potrebujeme systémovo rozvíjať školské knižnice, aby sme dokázali zvrátiť negatívny trend poklesu čitateľskej gramotnosti.”

Podľa medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov a žiačok 4. ročníka ZŠ PIRLS sú slovenské deti výkonom na úrovni priemeru krajín EÚ a OECD. Na Slovensku však pribúda podiel detí, ktoré sú v rizikovej skupine - kým v roku 2016 tvorili 19%, podľa aktuálnych výsledkov je v rizikovej skupine už 21% žiakov a žiačok. Čitateľskú gramotnosť 15-ročných sleduje ďalšie medzinárodné testovanie známe ako PISA. Podľa toho je na konci základnej školy v rizikovej skupine až tretina mladých.

Knižnice už dávno nie sú iba miestom výpožičky kníh. Vie o tom aj Roman Večerek, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a predseda odbornej skupiny pre edičnú činnosť a marketing knižníc Slovenskej asociácie knižníc. „Všetci účastníci aj prednášajúci konferencie sa zhodli na tom, že školské knižnice potrebujú reformu, ktorá ich prispôsobí dnešnej dobe. Ako hlavné motto sa niesla myšlienka vybudovania bezpečného miesta pre všetkých. Obrovský prínos čítania na mladých ľudí je absolútnou prioritou, ktorú by mali školské knižnice sledovať. Transformácia školských knižníc na miesta, kde by mladí ľudia mohli v bezpečí tráviť čas, venovať sa voľnočasovým aktivitám a hravou formou prispievať k svojmu vzdelávaniu, bola témou nie len workshopov, ale aj panelovej diskusie. Voľnosť, otvorený prístup, inklúzia a veľa podobných tém sa neustále opakovali. Tiež sieťovanie a prepájanie rôznych inštitúcií na ich fungovaní. Viacerí účastníci sa zhodli na probléme kto a za čo by takúto transformáciu pripravil. Verím, že je možnosť postaviť prípravný tím a pripraviť akúsi koncepciu a pilotný projekt. Možnosti školských knižníc sú obrovské,” vysvetľuje Roman Večerek 

Odborníci, ktorí sa zúčastnili konferencie, sú pripravení podporiť tvorenie novej vízie školských knižníc. V panelovej diskusii sa prepájali myšlienky spolupráce a nastavenia celonárodnej podpory pre školské knižnice, ktoré sa môžu transformovať podľa aktuálnych potrieb na vzdelávanie i duševné zdravie žiakov. 

Konferencie sa zúčastnila aj Pavlína Mazáčová z Katedry informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě. „Pojďme společně uskutečňovat vizi školní knihovny jako místa důvěry, přijetí a příležitostí pro každého žáka, jako prostoru celoživotního učení, kreativity a radosti prožívané nad literárními příběhy v knihách i nad příběhy naší společné každodennosti,” vyzýva k spolupráci Pavlína Mazáčová.  

Konferenciu školských knižníc organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže s partnerskou podporou Mesta Zvolen. 

Video s krátkym zostrihom kľúčových myšlienok, ktoré odzneli na Konferencii školských knižníc.

https://youtu.be/6iBb4WPn2oU


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky