Navigácia

Školská športová infraštruktúra

Školská infraštruktúra pre telesnú výchovu a šport je využitá nielen počas školského vyučovania, ale aj v odpoludňajších hodinách, a to pre potreby všetkých vekových skupín obyvateľstva, vrátane seniorov a zdravotne postihnutých občanov. Školské športoviská dnes väčšina škôl nemá k dispozícii vôbec, pričom tie jestvujúce sú často v havarijnom alebo pre potreby dnešnej doby nevhodnom stave. Pri budovaní školských športovísk je dôležité zohľadniť aj súčasné trendy a záujem mladej generácie o nové športové a pohybové aktivity. Okrem zamerania sa na rozvoj športovej infraštruktúry na školách (telocvične, plavecké bazény, atletické ovály, multifunkčné ihriská, školské dvory a školské areály, workoutové ihriská, posilňovne, pohybové štúdiá, otvorené a zastrešené športoviská, a iné priestory prispôsobené na vykonávanie pohybových a športových aktivít), ktorá je v podstate učebným/vzdelávacím priestorom, zohráva dôležitú úlohu regionálna športová infraštruktúra, ktorá je vo väčšine prípadov vo vlastníctve samospráv.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu roka zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia účelovo finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií podľa § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií v znení neskorších vnútorných aktov riadenia.

Za havarijnú situáciu sa považuje udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.

Havarijnou situáciou nie je udalosť, ktorá vznikla porušením povinnosti zriaďovateľa verejnej školy, zriaďovateľa štátneho školského zariadenia, riaditeľa verejnej školy s právnou subjektivitou alebo riaditeľa štátneho školského zariadenia s právnou subjektivitou, ak majetok, na ktorom vznikla havarijná situácia, je vo vlastníctve tejto školy alebo školského zariadenia, postupovať v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti pri riadnom hospodárení s majetkom školy alebo majetkom školského zariadenia podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá zriaďovateľ príslušnému regionálnemu úradu školskej správy, ktorý preverí požiadavku, posúdi výšku požadovaných finančných prostriedkov potrebných na odstránenie havarijnej situácie a zaradí haváriu do jedného z poradovníkov v internetovej aplikácii na riešenie havarijných situácií:

        1. poradovník požiadaviek na bežné výdavky
        2. poradovník požiadaviek na kapitálové výdavky

Ministerstvo prideľuje účelovo určené finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky na havárie telocviční (kapitálové výdavky)

Poskytnuté finančné prostriedky na havárie telocviční (bežné výdavky)

 

Skočiť na začiatok stránky