Škôl zapojených do premeny tradičnej školy na modernú stále pribúda

02.11.2009

Od roku 2008 mali základné a stredné školy príležitosť žiadať prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (Agentúra) o nenávratný finančný príspevok (NFP) určený na tvorbu a implementáciu rozvojových a školských vzdelávacích programov, vrátane inovácie didaktických prostriedkov. Prostredníctvom operačného programu Vzdelávanie, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF), sa tak mohli uchádzať o finančné prostriedky na reformu, na ktorú je  do roku 2013 vyčlenených takmer 262 mil. eur.

Doteraz Agentúra vyhlásila deväť dopytovo – orientovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na premenu tradičnej školy na modernú. S úspešnými školami, resp. ich zriaďovateľmi, podpísala celkovo 317 zmlúv o poskytnutí NFP so zazmluvnenou výškou NFP takmer 45 miliónov eur. Z týchto peňazí si školy budú hradiť výdavky na tvorbu a zavedenie školských vzdelávacích programov či nákup didaktických prostriedkov. Prostredníctvom nových metód a foriem výučby si tak budú môcť zatraktívniť vyučovací proces.

Najviac základných škôl, s ktorými Agentúra podpísala zmluvy, je z Prešovského kraja (49 zmlúv, výška NFP 5 836 381,78 €). V prípade stredných škôl bol s počtom 23 podpísaných zmlúv o poskytnutí NFP najúspešnejší Banskobystrický kraj ( 4 196 662,77 €).

Najaktuálnejšia výzva zameraná na premenu tradičnej školy na modernú bola vyhlásená Agentúrou 15. októbra 2009 a tentokrát je určená stredným odborným školám, vrátane špeciálnych stredných odborných škôl. Určená je všetkým samosprávnym krajom s výnimkou Bratislavského. Realizáciou oprávnených aktivít zadefinovaných vo výzve dostávajú školy možnosť tvoriť a implementovať nové školské vzdelávacie programy, ako i vylepšovať tie, ktoré už majú zavedené, vzdelávať pedagogických pracovníkov či inovovať didaktické prostriedky. Vyčlenená finančná pomoc, určená týmto školám z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu, predstavuje celkovo sumu 20 mil. eur. Minimálna výška NFP na jeden projekt je stanovená na 200 tisíc eur, maximálna môže dosiahnuť až 500 tisíc eur. Dĺžka projektu musí byť v rozpätí 18 až 24 mesiacov. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 18. január 2010.

Podrobné informácie k vyhlásenej výzve sú dostupné na internetovej stránke Agentúry www.asfeu.sk, v časti Aktuálne výzvy.

Bratislava 2. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku