Síthová: Celoživotné vzdelávanie a jeho podpora nestojí na rezorte školstva v úzadí

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 03.09.2021

MŠVVaŠ SR okrem stratégie inkluzívneho vzdelávania pripravuje aj strategický materiál s názvom „Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030“ (ďalej len „Stratégia CŽVaP“), identifikujúci potreby a zmeny, ktoré prináša rýchlo sa meniaca spoločnosť. Do participatívneho procesu pozýva aj širokú odbornú verejnosť.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Navrhovaná stratégia je stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktorá reaguje tak na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a poradenstvo tam, kde občania majú problém ako jednotlivci alebo tam, kde sa identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu resp. konkrétne cieľové skupiny.

Kľúčové návrhy opatrení v Stratégii CŽVaP na roky 2021-2030 sú v troch tematických oblastiach:

  • Prvá oblasť kvalifikácií sa zameriava na: druhošancové vzdelávanie, kde je možnosť dokončenia základnej školy v kombinácii s nižším stredným odborným vzdelaním; následne sa rieši zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy vznikom Centier excelentnosti. Ďalší rozvoj Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií je prepojený so zákonným ukotvením Systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému je plánované docieliť tvorbou menších kvalifikácií a takzvanými mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi) a taktiež sa pripravuje podpora zavedenia krátkych vysokoškolských programov.
  • Druhá tematická oblasť má názov „Základné zručnosti a občianske vzdelávanie“ a sústreďuje sa na vytvorenie Národnej iniciatívy pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy, rovnako aj na podporu občianskeho vzdelávania dospelých.
  • Tretia časť Stratégie rieši nadrezortný charakter Celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov k celoživotnému vzdelávaniu. Tieto ciele sú plánované dosiahnuť vytvorením komplexného systému trasovania absolventov škôl a zmenou tvorby a koncepcie práce sektorových rád na podporu zefektívnenia poskytovania odborného vzdelávania a prípravy. Vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť aktivít a posilnenie motivácií pre účasť jednotlivcov na celoživotnom vzdelávaní bude možné dosiahnuť aj zavedením pilotnej schémy Individuálnych vzdelávacích účtov.

MŠVVaŠ SR tvorbou Stratégie CŽVaP sleduje spoločný cieľ všetkých občanov, a to nájsť vhodné riešenie pre komplexné výzvy rozvoja v oblasti zručností obyvateľov Slovenskej republiky, posilnenie ich kompetencií potrebných pre udržanie sa na trhu práce, ako aj podpory a rozvoja existujúcich vzdelávacích aktivít smerom na digitálne kompetencie, finančné, mediálne, ale aj základné gramotnosti pre rozvoj kľúčových a tzv. prenositeľných kompetencií dospelých.

„Je nevyhnutné klásť dôraz na učenie sa po celý život, od predproduktívneho veku v škole až po odborné vzdelávanie počas zamestnania. Celoživotné vzdelávanie a jeho podpora je prítomné v každej vyspelej krajiny. V rýchlo sa meniacej dobe je absolútne prirodzené „udržať krok“ aj s pracovným trhom a schopnosti rýchlo reagovať na zmeny,“ uviedla štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Podľa zistení Národnej stratégie zručností pre Slovensko (OECD, r. 2020) je v  súčasnosti na našom trhu práce ohrozených v dôsledku automatizácie a digitalizácie až 60 % pracovných miest a iba  4,5 % dospelej populácie je zapojenej do procesu celoživotného vzdelávania, kým priemer krajín OECD sa pohybuje na úrovni 11 %. „Je preto nesmierne dôležité aktívne reagovať na výzvy týkajúce sa zlepšenia pracovných zručností dospelej populácie a podpory vyššej miery účasti na vzdelávaní dospelých,“ apeluje Síthová.

S cieľom participatívnej tvorby dokumentu MŠVVaŠ SR sprístupňuje súčasnú verziu dokumentu Stratégie CŽVaP širokej laickej a odbornej verejnosti s možnosťou zasielania pripomienok cez webový portál ŠIOV-u  https://siov.sk/verejna-konzultacia-strategia-czvap/ v termíne od 3.9.2021 od 8,00 hod. do 10.9.2021 do 12,00 hod.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku