ŠIOV hľadá kvalifikovaných lektorov na kontinuálne vzdelávanie predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie

17.09.2014
     Štátny inštitút odborného vzdelávania vyhlasuje výzvu na pozíciu lektorov kontinuálneho vzdelávania, ktorí by pôsobili ako odborní zamestnanci pre lektorovanie programu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov biológie, chémie, fyziky a techniky v rámci národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“
     Do výzvy sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky pre praktickú pedagogickú činnosť v oblasti vzdelávania dospelých z pozície lektora:
- pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých typov základných, stredných škôl a školských zariadení: (samostatný pedagogický a odborný zamestnanec, pedagogický a odborný zamestnanec s 1. atestáciou, pedagogický a odborný zamestnanec s 2. atestáciou), so zameraním na predmety: biológia, chémia, fyzika, technika;
- pedagogická prax v odbore; 
- adekvátna odbornosť pre kvalifikované lektorské zvládnutie obsahu modulov: pre pokrytie teoretickej časti KV veľmi dobrú znalosť predmetu výučby, predmetnej problematiky a pre praktickú časť KV praktické skúsenosti s modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou (špecifikované v projekte);
- lektorské kompetencie (vzdelávanie dospelých).
     Záujemci musia splniť všetky vyššie spomenuté podmienky a predložiť odborný životopis – Europass, rovnako ako aj motivačný list spolu s výberom predmetov a konkrétnych tém resp. modulov, ktoré má záujem lektorovať.
     Svoje prihlášky a životopisy môžete zasielať na emailové adresy gabriela.horecka@zsodborne.sk alebo radoslav.ivanko@zsodborne.sk do 31. decembra 2014. Viac informácií o aktuálnej ponuke nájdete aj na webovej stránke projektu http://www.zsodborne.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku