Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:

a) názov a adresa,
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom
    fyzická osoba,
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.

 

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (gymnáziá, konzervatóriá, stredné 
odborné školy,   spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického 
vyučovania)


Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (materské školy)

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné školy)

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné umelecké školy a jazykové   
školy)


Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (špeciálne školy)

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (školské kluby detí)

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ostatné školy a školské zariadenia)
 
Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (cirkevné školy a školské zariadenia)

Súbor typu pdf   Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (súkromné školy a školské zariadenia)

        Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (policajné školy) 
 
 

 

 Zaraďovanie/vyraďovanie škôl a školských zariadení
do/zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozhoduje o zaradení škôl a školských zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorým môže byť:

 1. obec,
 2. samosprávny kraj,
 3. okresný úrad v sídle kraja,
 4. štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 5. iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa ods. 1 tohto zákona.

Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladá:

a) zriaďovateľ,
b) okresný úrad v sídle kraja, ak
    1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
    2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo
    3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby          
        spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi,
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy na
    strednej zdravotníckej škole.


 
Dokumenty na stiahnutie:

Link na elektronické formuláre žiadostí pre jednotlivých predkladateľov (dostupné po prihlásení sa elektronickým občianskym preukazom):
 


 


Metodika pre zaraďovanie ŠO a UO na SŠ v najmenej rozvinutých okresoch


Vybrané spoločné právne predpisy súvisiace so zaraďovaním škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z.
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Ďalšie právne predpisy súvisiace so zaraďovaním škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Materské školy

 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Základné školy

 • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

Stredné školy

 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku