Navigácia

Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:

a) názov a adresa,
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom
    fyzická osoba,
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko,
f) združenie škôl a školských zariadení. 
 

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (gymnáziá, konzervatóriá, stredné 
odborné školy,   spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického 
vyučovania)


Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (materské školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné umelecké školy a jazykové   
školy)


Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (špeciálne školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (školské kluby detí)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ostatné školy a školské zariadenia)
 
Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (cirkevné školy a školské zariadenia)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (súkromné školy a školské zariadenia)

       Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (policajné školy) 

 

 Zaraďovanie/vyraďovanie škôl a školských zariadení
do/zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozhoduje o zaradení škôl a školských zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorým môže byť:

  1. obec,
  2. samosprávny kraj,
  3. regionálny úrad školskej spávy,
  4. štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  5. iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
  6. vysoká škola, ak ide o zriadenie materskej školy,
  7. ústredný orgán štátnej správy, ak ide o zriadenie materskej školy.

Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa ods. 1 tohto zákona.

Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladá:

a) zriaďovateľ,
b) regionálny úrad školskej správy, ak
    1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
    2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo
    3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby          
        spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi,
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy na
    strednej zdravotníckej škole.
 

Dokumenty na stiahnutie:


Link na elektronické formuláre žiadostí pre jednotlivých predkladateľov (dostupné po prihlásení sa elektronickým občianskym preukazom):
 


Metodika pre zaraďovanie ŠO a UO na SŠ v najmenej rozvinutých okresoch

 

Skočiť na začiatok stránky