Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:

a) názov a adresa,
b) názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom
    fyzická osoba,
c) zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d) termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e) výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.

 

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (gymnáziá, konzervatóriá, stredné 
odborné školy,   spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického 
vyučovania)


Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (materské školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (základné umelecké školy a jazykové   
školy)


Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (špeciálne školy)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (školské kluby detí)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ostatné školy a školské zariadenia)
 
Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (cirkevné školy a školské zariadenia)

Súbor typu pdf  Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (súkromné školy a školské zariadenia)

       Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (policajné školy) 

 

 Zaraďovanie/vyraďovanie škôl a školských zariadení
do/zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozhoduje o zaradení škôl a školských zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) na základe žiadosti zriaďovateľa, ktorým môže byť:

 1. obec,
 2. samosprávny kraj,
 3. okresný úrad v sídle kraja,
 4. štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 5. iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.

Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa ods. 1 tohto zákona.

Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. predkladá:

a) zriaďovateľ,
b) okresný úrad v sídle kraja, ak
    1. zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
    2. zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo
    3. škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby          
        spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi,
c) hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo
d) minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy na
    strednej zdravotníckej škole.
 

Informácia

pre zriaďovateľov k predkladaniu žiadostí o zaradenie školy alebo školského zariadenia

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

a žiadostí o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia, ktoré sa týka šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

 

V súvislosti s tým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odporúča zriaďovateľom škôl a školských zariadení pri predkladaní žiadostí podľa § 16 a § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť) a žiadostí o zmenu v sieti postupovať nasledovne:

 1. Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 až ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.
 2. Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 18 ods. 1 v spojení s ustanovením § 15 ods. 4 písm. c) až e) zákona č. 596/ 2003 Z. z. predkladá zriaďovateľ ministerstvu v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať.

V prípade, ak zriaďovateľ z objektívnych dôvodov nemôže do stanoveného termínu (t. j. do 31.03.2021) predložiť ministerstvu všetky doklady obsahujúce vyjadrenia príslušných orgánov a inštitúcií podľa § 16 ods. 1 písm. h) i), k), l), m), n) o) a p), § 16 ods. 4 písm. a), § 18 ods. 7 písm. i), j), k), l), m) n) a o) a § 18 ods. 8 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z., môže ministerstvu žiadosť predložiť aj bez dokladov uvedených v týchto ustanoveniach zákona č. 596/2003 Z. z. Zriaďovateľ chýbajúce doklady zašle ministerstvu ihneď ako to bude možné, resp. po odpadnutí dôvodov trvania mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID - 19.

 

Ministerstvo rozhoduje o žiadostiach o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete a o žiadostiach o zmenu v sieti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 
 
Dokumenty na stiahnutie:


Link na elektronické formuláre žiadostí pre jednotlivých predkladateľov (dostupné po prihlásení sa elektronickým občianskym preukazom):
 


 


Metodika pre zaraďovanie ŠO a UO na SŠ v najmenej rozvinutých okresoch


Vybrané spoločné právne predpisy súvisiace so zaraďovaním škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády SR č. 433/2012 Z. z.
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Ďalšie právne predpisy súvisiace so zaraďovaním škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Materské školy

 • Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Základné školy

 • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

Stredné školy

 • Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách
 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku