Navigácia

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

     Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara.
     Rastislav Igliar je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej doterajšej profesionálnej kariéry pôsobil na viacerých ústredných orgánoch štátnej správy. Priamo pred nástupom na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobil od roku 2013 na Ministerstve vnútra SR.
     „Transparentné a dynamické čerpanie eurofondov je jednou z najzásadnejších priorít ministerstva školstva,“ uviedla v tejto súvislosti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Rastislav Igliar je špecialistom na riadenia fondov EÚ. Prvé skúsenosti začal zbierať od roku 2001 s predvstupovými fondmi PHARE a neprerušene sa tejto oblasti venuje dodnes. Bol projektovým manažérom pre množstvo projektov, tak na strane poskytovateľa, ako aj prijímateľa. Pôsobil aj ako programový manažér Programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007-2013 (www.sk-cz.eu).
 „Nastupujem na ministerstvo s cieľom obnoviť dôveryhodnosť rezortu pri čerpaní eurofondov. Je pre mňa kľúčové naštartovať mechanizmus čerpania tak, aby všetci naši partneri, t.j. žiadatelia a prijímatelia, sa v maximálnej možnej miere mohli sústrediť na svoje výskumné aktivity a zavádzanie inovácií,“ uviedol Rastislav Igliar.
     Vo svojej doterajšej praxi sa venoval aj oblasti regionálnej politiky, v rámci ktorej koordinoval integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr (www.isrra.sk), euroregionálnych združení a v tejto oblasti pôsobil ako lektor - špecialista aj na Ukrajine a v Moldavsku. 
     Od roku 2010 sa podieľal na príprave Partnerskej dohody medzi SR a Európskou komisiou na roky 2014-2020 (www.partnerskadohoda.gov.sk) a k programovému obdobiu 2014 - 2020, najmä v oblasti životného prostredia a integrovanej infraštruktúry.
     Je spoluautorom operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v časti manažmentu rizík spojených so zmenou klímy (www.op-kzp.sk). Aktívne sa zúčastňoval na vyjednávaniach s Európskou komisiou, ktoré sa týkali manažmentu rizík. Od roku 2014 zastával pozíciu sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP, ktorú vykonával ako riaditeľ odboru až do konca roku 2016. Posledný rok sa venoval príprave projektov zameraných práve na civilnú ochranu obyvateľstva.
     Okrem oblasti fondov EÚ sa systematicky venuje projektovému riadeniu. Od roku 2008 je členom Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie (www.sppr.sk), ktorá je viac než 20 rokov profesijným združením projektových manažérov na Slovensku.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky