Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis)

Schéma pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť" bola dňa 6. júna 2008 zverejnená v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

MŠ SR predpokladá v rámci OPV využívanie schém pomoci de minimis v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis pre prijímateľov zo súkromného sektora pre všetky prioritné osi a opatrenia, s výnimkou prioritnej osi 5 a opatrenia 4.3, ktoré sa týkajú technickej pomoci.

V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na posilnenie reformy vzdelávania na základných a stredných školách, na podporu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšenie kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, na podporu systému neformálneho a informálneho vzdelávania, vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity a na ďalšie vzdelávanie odborníkov, ktorí prispievajú k riešeniu sociálnych, ekonomických, kultúrnych a edukačných problémov osôb s osobitými vzdelávacími potrebami a členov marginalizovaných skupín, na zvýšenie kvality a prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky, a to v rámci realizácie jednotlivých opatrení prioritných osí Operačného programu Vzdelávanie.
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie. Vykonávateľom schémy je Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá je sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR.
Prijímateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Dňa 4.8.2009 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 1 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť".

 

Dňa 7.10.2011 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť". 

 

Dňa 4.6.2012 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 3 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť".

Dňa 20. 12. 2013 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 4 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť“.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky