Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku