S. Síthová: Vzdelávanie národnostných menšín zlepšujeme aj prostredníctvom rozvojových projektov

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 25.08.2021

Po predstavení prvých konkrétnych krokov, ktoré budú viesť k zlepšeniu vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom maďarským, ministerstvo školstva spustilo ďalšie dva rozvojové projekty. Ich cieľom bude podpora výučby a aktivít, ktoré prispejú k vzájomnému spolunažívaniu všetkých národnostných menšín a majority. Dôležitým krokom v rámci národnostného školstva je aj jeho historicky prvé zadefinovanie v školskom zákone. Ten bol schválený na dnešnom rokovaní vlády.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie

V závere školského roka štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová predstavila konkrétny nástroj na zlepšenie edukačného procesu na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Bude ním Metodický model pre školy a následné poradenstvo, ktoré bude poskytovať Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

„Jednou z našich nosných tém je práve skvalitnenie národnostného školstva na Slovensku a zároveň je to aj úloha, ktorá nám vyplýva z Programového vyhlásenia vlády, pričom strategickým cieľom je podpora všetkých národnostných menšín ako aj Slovákov žijúcich v zahraničí,“ priblížila Síthová.

Aktuálna podpora kvalitného vzdelávania pre žiakov patriacich k národnostným menšinám je premietnutá aj v dvoch rozvojových projektov z dielne ministerstva školstva.

Prvým projektom je „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“ . Zameraný je na aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre či tradíciám, prispieť má aj k vzájomnému spolunažívaniu národnostných menšín a majority. Na túto iniciatívu bolo vyčlenených 45 000 eur.

Druhým projektom je  „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“. Jeho cieľom je podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátsky, poľský, rusínsky, rómsky, ukrajinský, nemecký, český alebo bulharský jazyk) a na samotnú realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny. Na výzvu bolo vyčlenených 20 000 eur.

„V najbližších mesiacoch budeme pracovať na metodike vrátane inovatívnych metód a foriem vyučovania. Takisto vznikne viacero metodických a učebných materiálov a didaktických pomôcok. Realizovať a vytvárať sa budú aj nové vzdelávacie programy profesijného rozvoja pedagógov s maximálnou podporou a poradenstvom pri zavádzaní inovovaného štátneho vzdelávacieho programu,“ doplnila štátna tajomníčka.

Základné informácie pre školy, ktoré sme zhrnuli do školského semafora, sú pre školy s vyučovacím jazykom maďarským preložené aj do maďarského jazyka. Uverejnené sú na webovej stránke ministerstva školstva.

Do konca roka zároveň rezort školstva plánuje sfinalizovať učebnice pre špecifické predmety primárneho a nižšieho vzdelávania s vyučovacím jazykom národnostných menšín (hudobná výchova, vlastiveda, dejepis) a pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pre primárne a nižšie sekundárne vzdelanie s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku