S. Síthová: Vôbec po prvýkrát zavádzame systémovú stratégiu na minimalizovanie opakovania ročníka

Historicky prvá stratégia na minimalizovanie opakovania ročníka. Jej cieľom je zistiť, ktorý žiak potrebuje podporu, prečo ju potrebuje a ako mu ju máme zabezpečiť. Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, pod taktovkou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Svetlany Síthovej, vznikla po prvý raz koncepcia, podľa ktorej budú školy postupovať pri podpore žiakov, ktorí si vyžadujú podporu.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová

Tendencia opakovania ročníka klesá. Pokles každý rok predstavuje 1% oproti hodnote v predošlom roku. V čase pandémie v uplynulom školskom roku namiesto odhadovaných 10-tisíc žiakov na základnej škole, si učivo z toho ročníka zopakovalo takmer 3 000 žiakov.

„Vôbec po prvýkrát vzniká na Slovensku systematická stratégia, ako znížiť opakovanie ročníka a pomôcť žiakom, aby v škole uspeli. Naším cieľom je vyhnúť sa opakovaniu tak, aby sme už počas školského roka identifikovali a zachytili žiakov v riziku. Následne im poskytneme pomoc a podporu, aby učivo zvládli,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Tento postup bude pre školy zhrnutý v dokumente, podľa ktorého budú postupovať pri zisťovaní počtu žiakov, ktorí si vyžadujú podporu. Doteraz neexistoval pre školy žiadny predpis ani systematický prístup k tomu, ako znižovať opakovanie ročníka a ako znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky, pretože doteraz sa tomuto problému nikto komplexne nevenoval.

„Zákaz opakovania ročníka samotný problém žiakov, ktorí meškajú s učivom a potrebujú pomoc, nevyrieši. Po prvýkrát sme pripravili komplexnú stratégiu na tri roky, ktorá zníži opakovanie ročníka. Je to však prierezový a nadrezortný problém, ktorý sa dotýka aj sféry práce a sociálnych vecí, a preto sme aj iniciovali v tejto veci stretnutie s rezortom práce aj ďalšími odborníkmi,“ priblížila štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Nová stratégia zahŕňa postup pre školy, ale aj komplexné reformné ciele ministerstva. Rezort školstva zároveň plánuje tieto postupy vyhodnocovať, sledovať ich účinnosť a následne prispôsobovať tak, aby čo najviac žiakov v škole uspelo a osvojilo si potrebné vedomosti.

Prvým krokom, ktoré školy podľa novej koncepcie musia spraviť je monitoring žiakov. Čiže školy budú zisťovať či majú žiaka, ktorý potrebuje podporu a pomoc, a budú sa snažiť zistiť príčinu problému. Môžu to byť žiaci, ktorí majú vymeškané väčšie množstvo hodín, zhoršil sa im prospech, nestíhajú tempo vyučovania alebo zažívajú problémy v škole. Zároveň rezort zavádza takzvaný index školskej úspešnosti, prostredníctvom ktorého budú školy realizovať prvú fázu.

„Školy musia v prvom rade identifikovať žiaka, následne zistiť o aký problém ide a na základe toho budeme vedieť odpovedať na otázku, ako mu pomôžeme,“ vysvetlila štátna tajomníčka.

Následne prostredníctvom rozhovoru so žiakom by mali identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania. „Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotí účinnosť opatrení a v prípade potreby pristúpi k štvrtému kroku,“ doplnila Síthová.

V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. Škola nadviaže spoluprácu s komunitným centrom, či poradenským zariadením, neziskovým sektorom. Poradenské zariadenie vypracuje v spolupráci so školským podporným tímom a triednym učiteľom intervenčný plán, prípadne žiaka poradenské zariadenie zaradí do svojej starostlivosti. Poslednou etapu je vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti opatrení.

„Školy sa zároveň nemusia báť zavádzania nových opatrení. Zo strany ministerstva školstva, ako aj priamo riadených organizácií VúDPaP a ŠPÚ budú k dispozícii webináre, prostredníctvom ktorých riaditeľom, učiteľom či školským psychológom pomôžeme s uplatnením nového postupu,“ zdôraznila štátna tajomníčka.

Z dlhodobého hľadiska rezort školstva pripravuje reformné kroky, ktoré budú školám pomáhať pri podpore žiakov s rizikom školského neúspechu. Zároveň pokračujeme v projekte Spolu múdrejší, vytvorený bude aj katalóg podporných opatrení a zavedie sa aj možnosť pre študentov pedagogických fakúlt, aby mohli pôsobiť ako asistenti pedagógov. Pripravuje sa tiež reforma obsahu vzdelávania, ktorá umožní presúvanie častí učiva medzi ročníkmi.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky