S. Síthová: Segregácii na školách odzvonilo. Prinášame významný posun v pomoci rómskym deťom v školách

Spolu v jednej lavici. Dokument s týmto názvom je historicky prvým metodickým materiálom, ktorý prináša konkrétne riešenia desegregácie škôl. Metodický materiál tvorili odborníci aj samotní učitelia a smeruje k tomu, aby každé dieťa dostalo rovnakú šancu na úspech v škole a v živote. Téma desegregácie vo vzdelávaní je zároveň súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávania

Slovenská republika dlhodobo čelí problémom vo vzdelávaní rómskych detí. Uplynulo už sedem rokov, odkedy Európska komisia začala voči Slovensku kárne konanie tzv. „infringement” za porušenie Smernice o rasovej rovnosti. To, že k segregácii rómskych detí naozaj dochádzalo, potvrdili aj rozhodnutia našich slovenských súdov.

„Táto otázka dlhodobo ostala neriešená. Naším cieľom nie je školy trestať, ale naopak ísť cestou pozitívnych príkladov z praxe. Tie do materiálu priniesli samotní učitelia a riaditelia škôl, ktorí majú bohaté skúsenosti so vzdelávaním žiakov z rómskych komunít,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Metodický materiál predstavuje základný rámec opatrení a odporúčaní, ktoré sa majú zaviesť v triedach, školách, mestách či krajoch. Nadväzovať naň budú výzvy, ktoré budú mať za cieľ pomôcť žiakom zo znevýhodneného prostredia. Na metodickom materiáli sa podieľali riaditelia, učitelia, domáci aj zahraniční experti, akademici, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity SR či zástupcovia Európskej komisie.

„Jednou z veľkých výziev, ktorým čelíme, je pomôcť každému dieťaťu dosiahnuť úspech, získať vzdelanie a začleniť sa do spoločnosti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Práve u žiakov z marginalizovaných komunít je vyššia miera predčasného ukončenia školskej dochádzky, a teda aj menšia tendencia uplatniť sa na trhu práce a v živote. Tento trend chceme zvrátiť s použitím opatrení z praxe a systémových zmien a krokov,“ hovorí Svetlana Síthová, štátna tajomníčka rezortu školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie.

Metodický materiál „Spolu v jednej lavici“ prináša konkrétne riešenia desegregácie škôl. Jeho cieľom je v prvom rade prelomiť tabu, ktoré sa v téme segregácie za mnohé roky v našom školstve vytvorilo. Manuál zároveň prináša konkrétne odporúčania, rady a tipy pre zriaďovateľov, riaditeľov a riaditeľky škôl, ako v procese desegregácie postupovať.

Metodický dokument je rozdelený na tri časti. Prvá časť obsahuje vysvetlenie terminológie a prístupov, ktoré sú spojené s témou inklúzie, segregácie a desegregácie vo vzdelávaní.

Druhá časť predstavuje súbor opatrení a zmien, ako znížiť segregáciu na rôznych úrovniach – od úrovne triedy až po úroveň kraja. Obsahuje odporúčania pre triedy, školy, obce, mestá, kraje aj vysoké školy, ktoré pripravujú pedagógov. Obsahuje tiež 9-bodový postup desegregácie, ktorý vychádza z domácich aj zahraničných skúseností.

V tretej časti dokumentu sú spracované štyri prípadové štúdie z lokalít obcí Bystrany, Plavecký Štvrtok a miest Nitra, Dobšiná. „Lokality sme zvolili tak,  aby sa každá obec či mesto vedeli čo najviac stotožniť s vlastnou situáciu vo vzdelávaní. Ide o štyri rôzne prípady škôl, ktoré našli cesty, ako pomôcť svojim žiakom uspieť aj napriek ťažkej sociálnej situácii, do ktorej sa narodili,“ približuje S. Síthová. Ide o základné školy, ktoré postupne zvýšili úspešnosť svojich žiakov na stredných školách, znížili mieru prepadávania či dokázali osloviť aj žiakov  z majority. Dáta z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity ukazujú, že až 25 % rómskych detí navštevuje školu, kde všetci spolužiaci sú Rómovia.

Na metodický materiál budú nadväzovať výzvy cielené na desegregáciu a zvýšenie úspešnosti žiakov z marginalizovaných komunít. Rezort školstva doposiaľ zaviedol viacero opatrení, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie úspešnosti žiakov zo znevýhodneného prostredia. Medzi inými je to Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a prvý akčný plán k nej, Súbor pravidiel pre školy, ako znížiť prepadávanie, preplácanie školských klubov detí či hlavne projekt doučovania „Spolu múdrejší,“ do ktorého sa zapája stále viac škôl.

V dlhodobom horizonte budú nasledovať opatrenia ako zmena obsahu vzdelávania či transformácia poradenského systému, ktoré pomôžu aj žiakom zo znevýhodneného prostredia napríklad môžnosťou individualizovať vzdelávanie pre potreby žiakov či eliminácou nesprávneho zaraďovania do špeciálnych škôl.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky